quote

"Ik vind dat het hele BKR op de schop moet" Jeffrey Leichel (Stichting Odin) op VVP Online

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

AOV-UITKERING MAG IN MINDERING WORDEN GEBRACHT OP INKOMENSSCHADE

Aov-uitkeringen moeten worden meegenomen bij de bepaling van inkomensschade. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag.


26 juli 2017

De rechtbank neemt daarbij in overweging dat sprake is van een arbeidsongeschiktheidsverzekering die voorziet in een periodieke uitkering die strekt tot vergoeding van inkomensschade van [verzoekster], welke inkomensschade in het onderhavige geval ook daadwerkelijk door [verzoekster] is geleden. Tevens hecht de rechtbank belang aan het feit dat de wetgever bij de beantwoording van de vraag of verrekening op zijn plaats is als een factor van bijzonder gewicht heeft aangemerkt de mate waarin de betrokken sommenverzekering voorziet in een periodieke uitkering ter compensatie van inkomstenderving.

 

Sommenverzekering

De rechtbank stelt voorop dat de Hoge Raad in zijn arrest van 3 oktober 2008 (LJN: BD5828) onder verwijzing naar de Parlementaire Geschiedenis bij artikel 7:925 lid 2 BW tot uitgangspunt heeft genomen dat een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering in het algemeen een sommenverzekering is. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee het onder het oude verzekeringsrecht gewezen arrest van de Hoge Raad van 6 juni 2003 (LJN: AF6203) achterhaald. "Doorslaggevend voor het onderscheid tussen een schade- en een sommenverzekering bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering is of het inkomen zowel bij de totstandkoming van de verzekering als bij het bepalen van de hoogte van de uitkering een rol heeft gespeeld, in welk geval er een koppeling bestaat tussen de daadwerkelijk geleden schade en de hoogte van de uitkering. Is dit het geval, dan is sprake van een schadeverzekering. Indien het inkomen echter uitsluitend bij de totstandkoming van de verzekering een rol speelt, en nadien niet meer, noch bij de eventuele aanpassing van de verzekerde jaarschades, noch bij de vaststelling van de hoogte van de daadwerkelijk te verlenen uitkering, is sprake van een sommenverzekering. Het doel waarmee de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt gesloten is derhalve niet maatgevend.

"De rechtbank zal dan ook beoordelen of ná het sluiten van de aov het daadwerkelijk door [verzoekster] genoten inkomen nog een rol van betekenis heeft gespeeld bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Naar het oordeel van de rechtbank is dit niet het geval. In de polisvoorwaarden ontbreken bepalingen die de hoogte van de bij arbeidsongeschiktheid te ontvangen uitkering afhankelijk maken van het inkomen dat [verzoekster] op dat moment geniet. Zo was [verzoekster] na het sluiten van de aov, zoals zij onbestreden heeft gesteld en ook uit de polisvoorwaarden blijkt, niet gehouden om De Goudse te voorzien van inkomensgegevens en bepalen de polisvoorwaarden evenmin dat op de hoogte van de uitkering een correctie kan worden toegepast wanneer de uitkering hoger is dan het daadwerkelijk genoten inkomen."

 

Motorongeluk

De kwestie betreft een vrouw die 80-100 procent arbeidsongeschikt raakte na een ongeluk met haar motor, veroorzaakt door een fietser. Zij ontvangt een uitkering uit haar aov bij De Goudse. De gang naar de rechtbank volgde omdat de aansprakelijkheidsverzekeraar van de fietser, Achmea, de aov-uitkering verrekende met de inkomensschade.

De rechtbank volgt de vrouw wel in haar subsidiaire eis dat 25 procent van de uitkeringspenningen uit hoofde van de aov niet als voordeel mogen worden verrekend (25 procent is het eigen schuld percentage van de vrouw).

 

De rechtbank komt niet toe aan het beoordelen van de vraag of de redelijkheid meebrengt dat de te verrekenen uitkeringen moeten worden verminderd met de betaalde premies ten behoeve van de aov. De rechtbank merkt wel op dat de Hoge Raad in uitdrukkelijk op het oog heeft de premies die "in de loop der tijd" voor de verzekering zijn betaald.

reacties

Stijn Kerkhof / MannaertsAppels

Voornoemde uitspraak dateert van 2012 en schetst geen volledig (en correct) beeld.

In 2016 oordeelde de rechtbank bijvoorbeeld dat een dergelijke uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet in aanmerking komt voor verrekening. Zie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:4616 (vgl. RAV 2016/108).

Stijn Kerkhof
advocaat

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (5 reacties)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

Meer nieuws...