quote

"Ik vind dat het hele BKR op de schop moet" Jeffrey Leichel (Stichting Odin) op VVP Online

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

SIVI: JAMMER DAT IDIN STRUIKELT OVER WET GDI

De Wet Generieke Digitale Infrastructuur, het nieuwe normenkader van de overheid voor alle authenticatiediensten, vormt voor iDIN vooralsnog een groot struikelblok. Dat is jammer, aldus SIVI, want iDIN scoort hoog op herkenbaarheid en gebruiksgemak voor de consument.

 


9 augustus 2017

iDIN is het authenticatiemiddel dat door de gezamenlijke banken is ontwikkeld. iDIN werkt als iDEAL, zonder de daadwerkelijke betaling.

Robin Oostrum van SIVI: “Door de jarenlange ervaring met iDEAL is iDIN gesneden koek voor de consument. Voor de financieel dienstverlener is aansluiten op iDIN bovendien eenvoudig via een zogeheten identiteitsmakelaar: een derde partij die alles rondom de aansluiting regelt. Daarnaast krijgt de dienstverlener een nauwkeurige, door de bank geverifieerde set gegevens van de gebruiker – als hij of zij daar toestemming voor geeft uiteraard.”

Het grootste struikelblok voor iDIN blijkt de komst van de Wet Generieke Digitale Infrastructuur, het nieuwe normenkader vanuit de overheid voor alle authenticatiediensten. Oostrum: “iDIN wil zich vooralsnog niet naar bepaalde strenge privacy-eisen uit deze wet schikken en dreigt daarmee buiten de boot te vallen – zeker ten opzichte van een overheidsinitiatief als Idensys. Daarnaast wordt de koppeling van het nieuwe aan het oude systeem een uitdaging. Dienstverleners zullen een match moeten maken tussen de set gegevens van iDIN, en klantgegevens in het huidige systeem.”


De whitepaper is een vervolg op de eerder verschenen whitepaper Het belang van branchebrede authenticatie en de greenpaper over Regie Op Persoonsgegevens. In het verlengde hiervan verschijnen de komende maanden meer whitepapers van SIVI rondom het thema branchebrede authenticatie, waarin onder meer Idensys, NotarisID en blockchaininitiatieven onder de loep worden genomen.

reacties

B.J. Beugel, persvoorlichting / Betaalvereniging Nederland

SIVI bevestigt de positieve resultaten die pilots met iDIN bij verzekeraars hebben uitgewezen. iDIN geeft zekerheid over de identiteit van de klant, is betrouwbaar en veilig, en wordt vertrouwd door zowel de consument als de aanbieder van digitale diensten. Bovendien is aansluiten op iDIN betrekkelijk eenvoudig. Goed nieuws, dat ook door de betrokken verzekeraars wordt onderschreven.

In de white paper van SIVI wordt ook ingegaan op de consultatieversie van de Wet GDI. Helaas wordt daarbij niet vermeld dat het een consultatieversie van de wet betreft en dat de wet alleen van toepassing is op overheden en organisaties met een publieke taak, zoals zorginstellingen. De Wet GDI raakt verzekeraars niet of nauwelijks.

Bij de consultatie hebben veel verschillende partijen op de voorgenomen Wet GDI gereageerd. Naar aanleiding van al die reacties stelt de minister van BZK op 23 juni 2017 in een brief aan de Tweede Kamer dat het concept voor de wet en de bijbehorende ‘uniforme set van eisen’ te complex en ingrijpend is voor zowel aanbieders als acceptanten van digitale identificatiediensten. De minister concludeert dat “een vereenvoudigde en beter beheersbare aanpak” nodig is. De overheid en de banken zitten op dit punt op één lijn en de banken gaan er vanuit dat de definitieve Wet GDI toelaat dat iDIN overal naast DigiD gebruikt kan worden, zonder dat belangrijke uitgangspunten als privacy, veiligheid en betrouwbaarheid tekort worden gedaan.

Inmiddels is iDIN breed beschikbaar in de markt. Voorlopig blijft iDIN bij de overheid beschikbaar binnen haar eigen eID-pilot.

De suggestie dat het matchen van persoonsgegevens alleen bij iDIN een uitdaging zou zijn, is niet gerechtvaardigd. Bij iedere online identificatiedienst zullen de aangeleverde persoonsgegevens gematcht moeten worden met de gegevens in de eigen administratie van de afnemer van de dienst.

Samengevat:
• De voorgenomen Wet GDI is in consultatie. De definitieve versie wordt vereenvoudigd en pas in 2018 bekendgemaakt.
• De Wet GDI is alleen van toepassing op overheden en organisaties met een publieke taak (zoals zorginstellingen).
• iDIN voldoet nu reeds volledig aan alle Nederlandse en Europese wet- en regelgeving voor privacy, ook aan de nieuwe Europese privacywetten die pas in 2018 van kracht worden.
• De Betaalvereniging heeft er alle vertrouwen in dat iDIN straks zal voldoen aan de nog vast te stellen definitieve privacy-eisen in de Wet GDI.
• iDIN is reeds breed in de markt beschikbaar. Bij de overheid blijft iDIN beschikbaar binnen de eID-pilot van de overheid.
• Het matchen van gegevens is niet een specifieke uitdaging voor iDIN, het is nodig bij iedere willekeurige identificatiedienst.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (5 reacties)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

Meer nieuws...