quote

"Ik vind dat het hele BKR op de schop moet" Jeffrey Leichel (Stichting Odin) op VVP Online

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

"GEBEURTENIS DIENT 'DOMINANT CAUSE' VAN DE SCHADE TE ZIJN"

Een gebeurtenis dient de dominant cause van de schade te zijn. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-513.


12 augustus 2017

Een consument heeft een beroep op zijn woonhuisverzekering gedaan voor schade aan de vloer van zijn woning. De schade bestaat uit degeneratie van de begane grondvloer die is veroorzaakt door een kelderzwam. De verzekering biedt alleen dekking als de schade het gevolg is van een gebeurtenis die zich tijdens de looptijd van de verzekering heeft voorgedaan. De Commissie stelt vast dat in deze omschrijving van de dekking in artikel 1.A van de voorwaarden geen criterium voor het causaal verband tussen de schade en de gebeurtenis is gegeven. Dit brengt mee dat de gebeurtenis de dominant cause van de schade dient te zijn.

 

De consument vorderde een bedrag van € 14.000 voor schade aan zijn woning. Deze vordering steunt, kort en zakelijk weergegeven, op de volgende grondslag. Verzekeraar is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van zijn verbintenissen uit de Woonhuisverzekering. De onderhavige schade is ontstaan doordat de vloer door schimmel is verrot. Bij de aankoop van de woning in 2011 was sprake van lekkage aan de schoorsteen. De problemen met de schoorsteen zijn destijds verholpen door verwijdering van de schoorsteen en reparatie van het dak. Verzekeraar verwijst ten onrechte naar de oude lekkage aan de schoorsteen. Die is immers verwijderd. Tijdens de werkzaamheden aan de schoorsteen in 2011 waren de vloeren niet beschadigd.

Volgens de verzekeraar biedt de Woonhuisverzekering alleen dekking als de schade het gevolg is van een gebeurtenis die zich tijdens de looptijd van de verzekering heeft voorgedaan. Het expertiserapport vermeldt uitdrukkelijk dat het sterkteverlies van de vloer te wijten is aan een oude lekkage, met als gevolg het ontstaan en voortwoekeren van de kelderzwam. De oorzaak en het ontstaan van deze vorm van aantasting van het hout is altijd een (verborgen) vochtbron, in dit geval een vochtophoping in de begane-grondvloer onder het laminaat en de aangebrachte isolatie. De oude schoorsteen heeft indertijd hemelwater getransporteerd naar de begane grond. Het vocht heeft zich opgehoopt in de fundering van de oude schoorsteen. Deze gebeurtenis heeft zich niet tijdens de looptijd van de Woonhuisverzekering voorgedaan. De schade van Consument komt onder de Woonhuisverzekering ook niet voor vergoeding in aanmerking omdat de geleidelijke inwerking van schimmel en houtrot geen verzekerd evenement is en daarom van dekking is uitgesloten. Het feit dat Consument bij de verbouwing en het verwijderen van de schoorsteen geen natte vloer of lekkage heeft opgemerkt is in lijn met de bevindingen van de expert. Consument heeft immers geen waterschade gehad. Dit laat onverlet dat de vochtige fundatie van de inmiddels verwijderde schoorsteen de bron is geweest voor het ontstaan van de schimmel.

 

OORDEEL COMMISSIE

De effectieve oorzaak van de schade aan de vloer is de schoorsteen die hemelwater naar de begane grondvloer heeft getransporteerd. Bij de voet van de verwijderde schoorsteen heeft zich vocht opgehoopt waardoor een kelderzwam is ontstaan die uiteindelijk tot sterkteverlies van de begane grondvloer heeft geleid. Het bouwtechnisch rapport van de woning, dat voor de looptijd van Woonhuisverzekering is opgesteld, vermeldt dat de schoorsteen doorslagplekken vertoonde en waterafstotend diende te worden behandeld waaruit de Commissie afleidt dat de lekkage aan de schoorsteen zich voor de looptijd van de Woonhuisverzekering heeft voorgedaan. De schade aan de vloer is derhalve niet gedekt. Vordering afgewezen.

Tags: kifid

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (5 reacties)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

Meer nieuws...