Adviesalerts! Nieuwe Risico's

Katern nieuwe risico's Adviesalerts! Foto 2

(Uit katern Nieuwe Risico's, VVP 02-2022) Welke (verzekerings)ontwikkelingen zijn er met betrekking tot nieuwe risico’s? VVP zet er weer een aantal op een rij in de rubriek Adviesalerts!. Zo komt er eindelijk een wettelijk (verzekerings)kader voor e-steps.

MaaS of Mobility as a Service. Dat is een trend waar het verzekeringsbedrijf iets mee zal moeten. Deelmobiliteit bijvoorbeeld vraagt om toegesneden verzekeringsoplossingen. Een heel interessant idee is om niet langer het voertuig te verzekeren maar de persoon. Aon kondigde eind vorig jaar een proef van minimaal drie maanden aan met zo’n ‘rijbewijsverzekering’. Als de proef slaagt, wil Aon “eerst ervaring opdoen met het verzekeren van het cascorisico van gehuurde voertuigen via een persoonlijke mobiliteitsverzekering gekoppeld aan ID of rijbewijs. In de proeftuin zal daarom worden geëxperimenteerd met het verzamelen van voertuig- en berijdersdata en deze te koppelen aan schadedata. Als blijkt dat iemand ‘veel’ schade rijdt, kan deze persoon een hogere premie krijgen, worden geblokkeerd of kan ervoor gezorgd worden dat hij alleen maar toegang heeft tot bijvoorbeeld een e-bike. Andersom geldt ook dat indien de bestuurder schadevrij rijdt en veilig rijgedrag laat zien dit een gunstig effect heeft op de premie”.

Bij de pilot zijn ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), gemeente Rotterdam, RDW, Vattenfall, SafeDrivePod, Loyens & Loeff en MS Amlin betrokken.

Lichte elektrische voertuigen

Naar verwachting in de eerste helft van dit jaar wordt bij de Tweede Kamer een wettelijk kader ingediend voor lichte elektrische voertuigen (LEVs). De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2023.

Het kader kent vier categorieën. De eerste twee categorieën zijn voor voertuigen vooral bedoeld voor individueel vervoer zoals fietsen met trapondersteuning (1a) en e-steps (1b). De andere twee categorieën zijn bedoeld voor het vervoer van goederen (2a) en van meerdere personen (2b). Voor alle categorieën LEVs geldt een maximumconstructiesnelheid van 25 kilometer per uur.

Voor het gebruik op de weg geldt dat de LEVs in de categorieën 2a, 1b en 2b een kenteken krijgen en onder de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) vallen.

De minister: “Momenteel zijn de bezitters van een e-(bak)fiets met trapondersteuning vrijgesteld van de verplichting tot het sluiten van een WAM-verzekering. Schade veroorzaakt door deze voertuigen kan wel onder de niet-verplichte Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) of de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) vallen, maar dit hangt af van de polisvoorwaarden. In 2006 is deze afweging gemaakt vanuit de gedachte dat het risico op schade aan derden door elektrische (bak)fietsen vergelijkbaar is met gewone (bak)fietsen. Gelet op het groeiend professioneel gebruik van zwaardere elektrische bakfietsen, zoals onder pakketdiensten en servicebedrijven, is in het LEVkader een WAM-verzekering verplicht gesteld voor deze elektrische bakfietsen in categorie 2. Als het kader van kracht wordt, geldt de uitzondering op de verzekeringsplicht nog steeds voor de bezitters van een lichte e-(bak) fiets (categorie 1a).”

Long COVID

Een nieuw risico waar een paar jaar geleden nog niemand van had gehoord: Long COVID. Sommige zorgmedewerkers die corona opliepen, zijn langdurig ziek geworden. Na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte valt in principe de loondoorbetaling bij ziekte weg.

‘Rijbewijsverzekering beproefd als verzekeringsoplossing deelmobiliteit’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt een gedeeltelijke dekking van de kosten die gemoeid zijn met het herstel en de re-integratie voor werknemers die in de beginfase van de pandemie, tussen maart 2020 en december 2020, langdurig ziek zijn geworden. Van de werkgever wordt verwacht dat hij of zij het dienstverband na het tweede ziektejaar met minimaal zes maanden verlengt en de werknemer minimaal doorbetaalt op het niveau van het loon zoals dat was in het tweede ziektejaar.

Watersnood limburg

De ministerraad heeft ingestemd met een coulanceregeling voor schade waarvoor gedupeerden niet verzekerd waren tijdens de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant in juli 2021.

Vanwege de grote wateroverlast in Limburg en delen van Noord-Brabant besloot het kabinet vorige jaar de Wet tegemoetkoming schade (Wts) bij rampen toe te passen. De regeling tegemoetkoming waterschade geeft een tegemoetkoming in materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Dit betekent dat een tegemoetkoming alleen geldt voor schade waar redelijkerwijs geen verzekering voor valt af te sluiten. Bij de behandeling van de ontvangen meldingen is geconstateerd dat in ongeveer 800 tot 900 gevallen schade is veroorzaakt door extreem zware regenval of door overlopende beken en geulen. Deze schade is in principe redelijkerwijs verzekerbaar, wat zou betekenen dat deze gedupeerden niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in hun schade.

Het kabinet: “Vanwege de uitzonderlijke situatie, de vele schade en het grote leed dat de wateroverlast heeft veroorzaakt onder de gedupeerden, hebben wij besloten om eenmalig een tegemoetkoming te verstrekken voor schade die in principe redelijkerwijs verzekerbaar was.”

Klimaatrisico’s

Volgens Timo Brinkman (deskundige klimaatrisico’s bij het Verbond van Verzekeraars) was de watersnood in Limburg een calamiteit die absoluut is toe te schrijven aan klimaatverandering. Dat zei hij in het onlangs gehouden webinar ‘Klimaatrisico’s: (hoe) te verzekeren?’ met Adfiz, Verbond van Verzekeraars, a.s.r. en financieel adviseur Ron Heuts. Ook de in verzekeringskringen beruchte hagelcalamiteit in 2016 in Brabant is volgens Brinkman het resultaat van klimaatverandering. Tijdens het webinar werd duidelijk dat er verzekeringstechnisch vaak een hoop mogelijk is ook als het gaat om nieuwe of zwaardere risico’s als gevolg van verandering van het klimaat. Maar tegelijkertijd moet er dan vanuit de bedrijfstak ook wel heel veel aandacht zijn voor preventie en early warnings. Brinkman: “Wij zijn tot nu toe heel afhankelijk van de overheid. Alleen kun je op individueel niveau veel doen om schade te voorkomen, zoals preventie en klanten tijdig waarschuwen voor een zware storm. Klimaatrisico’s nemen toe. Dat heeft impact op de verzekerbaarheid. Wij kunnen meebewegen als sector. Maar dan we moeten wel aan de slag.”

Ron Heuts pleitte er in het webinar voor om ook bedrijfsschade bij overstroming in polissen op te nemen. Heuts: “Al was het alleen al omdat bedrijfsschadeverzekeraars belang hebben bij het treffen van noodvoorzieningen, waardoor ondernemers hun bedrijf sneller weer kunnen opstarten.” Maar voordat het zover is, zal er waarschijnlijk nog heel wat water door de Rijn stromen zoals dat heet (en laten we vooral hopen niet overstromen).

Cyber

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelde recent samen met een onder meer verzekeraars, politie, VNO-NCW/MKB-Nederland en cyberexperts het keurmerk Pentesten om de kwaliteit en betrouwbaarheid van penetratietesten te waarborgen. Een hele goede ontwikkeling en hopelijk het begin van meer certificering, want daar blijft het maar aan ontbreken op het gebied van cyberbeveiliging. Die certificering zou het ook het leven van de cyberverzekeringsadviseur makkelijker maken.

Een belangrijke politieke ontwikkeling op cybergebied is de instelling in de Tweede Kamer van een vaste commissie Digitale Zaken. Tijdens de eerste vergadering in december werd demissionair minister Grapperhaus gelijk het vuur na aan de schenen gelegd. Vragen waren er onder meer over zijn afwijzende kijk op het vergoeden door verzekeraars van losgeld betaald na een ransomwareaanval. Hij startte zelfs een onderzoek naar een mogelijk verbod.

Grapperhaus in zijn antwoord: “Ik heb niet gezegd dat ik dit per se wil. Ik heb hier juist advies over gevraagd, want ik heb gehoord dat sommige verzekeringsmaatschappijen en anderen zeggen: doe dat maar wel, want dat kost minder. Ik hoop dat het voortschrijdend inzicht waarom is gevraagd, wederzijds is, aan de kant van uw Kamer en aan de kant van de verzekeraars. We moeten even doordenken. Als we dat ransomwaregedoe zo veel mogelijk willen temmen, dan is het allerbelangrijkste dat iedereen zijn systemen met optimale digitale dijkbewaking zo veilig mogelijk houdt. Als je je digitale dijkbewaking op orde hebt, zou je veel minder schade moeten hebben van ransomware, als je al schade hebt.

‘Cyber: je ervoor verzekeren dat je geen losgeld betaalt’

“Je kunt erover nadenken dat je je er wel voor mag verzekeren dat je geen losgeld betaalt. Dat is een interessante gedachte. Als je je digitale dijkbewaking zo goed op orde brengt, dan zou in beginsel de premie voor het niet hoeven betalen van losgeld maar het weer op orde brengen van je systemen weleens lager kunnen uitpakken. Maar dat gaat het niet worden als we al in de beginminuten van de wedstrijd zeggen: we moeten beslist geen verbod doen.”

Grapperhaus is inmiddels verdwenen, of dat ook zijn idee van een verbod geldt? In ieder geval is zijn conclusie dat cyberveiligheid begint bij de voordeur natuurlijk helemaal goed. Des te betreurenswaardiger dat er juist op dat vlak nog zo ontzettend veel moet gebeuren. En laten we reëel zijn: steeds de cyberput dempen als het kalf verdronken is, dat kunnen verzekeraars ook niet eeuwig blijven betalen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Verbond positief over rapport DNB ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’

Het Verbond van Verzekeraars is positief over het rapport ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’ dat DNB heeft gepubliceerd. Het Verbond: "Nederlandse...

DNB: "Verzekeraars moeten inspelen op nieuwe en veranderende risico’s"

DNB: "Verzekeraars moeten inspelen op nieuwe en veranderende risico’s"

Inspelen op nieuwe en veranderende risico’s biedt verzekeraars kansen om hun maatschappelijke rol in de samenleving te blijven vervullen. Dat zei divisiedirecteur...

Nieuwe risico’s vereisen samenspel

Nieuwe risico’s vereisen samenspel

(Verbond van Verzekeraars in katern Nieuwe Risico's in VVP 02-2022) Nieuwe risico’s vereisen goed samenspel tussen alle partijen in de keten en zeker bij...

Nieuw risico pas onverzekerbaar als wij nee zeggen

Nieuw risico pas onverzekerbaar als wij nee zeggen

(Partner in kennis de Vereende in katern Nieuwe Risico's in VVP 02-2022) Nieuwe risico’s: als er één verzekeraar is die weet hoe je daarmee...

Kijken naar het specifieke risico

Kijken naar het specifieke risico

(Ludger de Bruijn, Adfiz, in katern Nieuwe Risico's in VVP 02-2022) Voldoende mogelijkheden voor maatwerk zijn cruciaal bij de verzekering van nieuwe risico’s....

VVP 02-2022: VVP lanceert Ondernemersnetwerk

VVP 02-2022: VVP lanceert Ondernemersnetwerk

VVP 02-2022 lanceert het VVP Ondernemersnetwerk, een initiatief dat topadviseurs bij elkaar brengt om ondernemerskennis te delen en inspiratie op te doen. Nu alleen...