Adviseur moet wijzen op mogelijkheid tussentijdse hertaxatie

Horloge via Pixabay

(Rechtspraak) Het niet tussentijds adviseren om de horlogeverzameling te laten hertaxeren, komt Aon duur te staan. De Rechtbank Rotterdam laat Aon de helft (32.350 euro) vergoeden van de schade ontstaan door onderverzekering.

De rechtbank: “De concrete omstandigheden brengen in het onderhavige geval mee dat Aon uit hoofde van haar zorgplicht Xelat tussentijds tenminste éénmaal had moeten waarschuwen voor een mogelijk risico van onderverzekering. De omstandigheden gaven daar aanleiding toe, nu er naar eigen zeggen van Aon in 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 en 2019 (nog vóór de diefstal) nieuwe polisbladen zijn opgesteld en het verzekerde bedrag voor de horloges in al die polisbladen steeds gelijk is gebleven. Dit had Aon moeten opvallen en het mag van Aon als assurantietussenpersoon worden gevergd dat zij, ondanks het door Aon gestelde gebruik dat Xelat zelf voor (her)taxaties zorg droeg, Xelat tenminste éénmaal op de mogelijkheid van tussentijdse hertaxatie van de horlogeverzameling had gewezen. Op zijn minst had Aon Xelat ook in overweging kunnen geven dat zij de termijn van acht jaren die gelegen waren tussen de taxatie van 2003 en die van 2011 zou verkorten naar een aanzienlijk kortere termijn, gelet ook op het feit dat kostbaarhedenverzekeringen een beperktere geldigheidstermijn - van meestal rond de drie jaar - plegen toe te kennen aan uitgevoerde vóórtaxaties. Dat dit in de onderhavige polis niet het geval was, doet daaraan niet af. Het geven van een algemeen verzekeringsadvies als hiervoor bedoeld ligt bij uitstek op het terrein van een assurantietussenpersoon en daarvoor is geen specifieke kennis van de verzekerde kostbaarheden vereist."

Nieuw verstrekte polisbladen niet gelezen

“Dat Xelat (in de persoon van [naam 2]) de nieuw verstrekte polisbladen niet heeft gelezen, is een omstandigheid die aan haar kan worden toegerekend. Omdat de schade wegens onderverzekering daar mede het gevolg van is, ziet de rechtbank op de voet van artikel 6:101 lid 1 BW aanleiding om de vergoedingsplicht van Aon te verminderen door de schade over Aon en Xelat te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Naar het oordeel van de rechtbank kan de oorzaak van de door Xelat geleden schade voor 50 procent aan haarzelf worden toegerekend. Om die reden zal de schadevergoedingsplicht van Aon met 50 procent worden verminderd.

“Op grond van de rapporten van [naam 1] staat vast dat de waarde van de gestolen horloges op 27 augustus 2011 457.480 euro bedroeg en dat die waarde op 8 april 2020 is gestegen tot een bedrag van 569.580 euro (exclusief de vier nieuw aangeschafte horloges). Ervan uitgaande dat zich in de periode van augustus 2011 tot april 2020 een gestage, evenredige prijsstijging heeft voorgedaan, schat de rechtbank de waarde van de gestolen horloges in augustus 2016 op 523.000 euro. De schade als gevolg van onderverzekering bedraagt daarmee in beginsel dus 65.520 euro (523.000 - 457.480 euro).

“Xelat heeft erkend dat een hogere verzekerde som ook tot een hogere premie zou hebben geleid. Verder heeft Xelat niet betwist dat de jaarpremie vier promille van de verzekerde waarde bedraagt. Uitgaande van de hierboven geschatte waarde van 523.000 euro, betekent dit dat Xelat in ieder geval vanaf augustus 2016 tot aan het moment van de diefstal in juli 2019 een bedrag van ruim 786 euro (vier promille van 65.520 euro × drie jaar) aan meerpremies heeft bespaard. Dit strekt in mindering op de door haar geleden schade.

“Aldus wordt de schade als gevolg van onderverzekering geschat op - afgerond - 64.700 euro. Nu de schadevergoedingsplicht van Aon op de voet van artikel 6:101 BW met 50 procent dient te worden verminderd, zal Aon worden veroordeeld om aan Xelat een bedrag van 32.350 euro aan schadevergoeding te betalen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

(Rechtspraak) Het bepaalde in art. 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG leent zich volgens de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden - bij de huidige stand...

Adviseur moet bewijzen dat hij zijn oude relaties niet heeft benaderd

Adviseur moet bewijzen dat hij zijn oude relaties niet heeft benaderd

(Rechtspraak) Een adviseur moet van het Gerechtshof Den Haag aantonen dat hij geen contact met zijn klanten meer heeft gehad na verkoop van de portefeuille. Het...

Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

(Kifid-uitspraak GC 2021-0880) De consument heeft de tussenpersoon gevraagd om zijn uitvaartverzekeringen (kapitaalverzekeringen) te beëindigen en nieuwe uitvaartverzekeringen...

Achmea mocht wagenparkpolis in eigen beheer nemen

Achmea mocht wagenparkpolis in eigen beheer nemen

(Rechtspraak) Artikel 4:103 Wft beoogt niet om iedere concurrentie aan het eind van een verzekeringsperiode uit te sluiten. Het is aan de verzekeringstussenpersoon...

Kifid wijst beroep tussenpersoon op niet-behandelbaarheid af

Kifid wijst beroep tussenpersoon op niet-behandelbaarheid af

(Kifid-uitspraak GC 2021-0874) De auto van de consument staat op naam van zijn eenmanszaak. De auto wordt gestolen. De gevolmachtigde heeft dekking onder de autoverzekering...

Toebrengen letsel evident niet gebruikelijke functie motorrijtuig

Toebrengen letsel evident niet gebruikelijke functie motorrijtuig

(Rechtspraak) Bestuurder heeft auto verlaten. In auto is ander gestapt die bestuurder heeft overreden. Bestuurder doet beroep op dekking onder WAM-verzekering. Het...

Bank hoefde niet te wijzen op eigen verzekeringspakket

Bank hoefde niet te wijzen op eigen verzekeringspakket

Kifid-uitspraak GC 2021-0850) De consument vindt (onder andere) dat ABN Amro, als verzekeringsadviseur, hem had moeten informeren dat het mogelijk was om al zijn...

AGCS moet alsnog schade van ruim 1,2 miljoen dollar vergoeden

AGCS moet alsnog schade van ruim 1,2 miljoen dollar vergoeden

(Rechtspraak) Allianz Global Corporate & Speciality moet van het Gerechtshof Amsterdam een door een klant zelf bereikt schikkingsbedrag van ruim 1,2 miljoen...

Adviseur behield onvoldoende de regie in complex hypotheekgeval

Adviseur behield onvoldoende de regie in complex hypotheekgeval

(Kifid-uitspraak GC 2021-0836) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening afgesloten bij ING. ING heeft een eerste en een tweede hypotheek op de eigen woning...

Terminaal schurftige zwerfhond...

Terminaal schurftige zwerfhond...

(Rechtspraak) Rabobank mocht de relatie beëindigen met een klant die een groot aantal beledigende en bedreigende berichten stuurde. Tot dat oordeel komt het...