Adviseur moet wijzen op mogelijkheid tussentijdse hertaxatie

Horloge via Pixabay

(Rechtspraak) Het niet tussentijds adviseren om de horlogeverzameling te laten hertaxeren, komt Aon duur te staan. De Rechtbank Rotterdam laat Aon de helft (32.350 euro) vergoeden van de schade ontstaan door onderverzekering.

De rechtbank: “De concrete omstandigheden brengen in het onderhavige geval mee dat Aon uit hoofde van haar zorgplicht Xelat tussentijds tenminste éénmaal had moeten waarschuwen voor een mogelijk risico van onderverzekering. De omstandigheden gaven daar aanleiding toe, nu er naar eigen zeggen van Aon in 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 en 2019 (nog vóór de diefstal) nieuwe polisbladen zijn opgesteld en het verzekerde bedrag voor de horloges in al die polisbladen steeds gelijk is gebleven. Dit had Aon moeten opvallen en het mag van Aon als assurantietussenpersoon worden gevergd dat zij, ondanks het door Aon gestelde gebruik dat Xelat zelf voor (her)taxaties zorg droeg, Xelat tenminste éénmaal op de mogelijkheid van tussentijdse hertaxatie van de horlogeverzameling had gewezen. Op zijn minst had Aon Xelat ook in overweging kunnen geven dat zij de termijn van acht jaren die gelegen waren tussen de taxatie van 2003 en die van 2011 zou verkorten naar een aanzienlijk kortere termijn, gelet ook op het feit dat kostbaarhedenverzekeringen een beperktere geldigheidstermijn - van meestal rond de drie jaar - plegen toe te kennen aan uitgevoerde vóórtaxaties. Dat dit in de onderhavige polis niet het geval was, doet daaraan niet af. Het geven van een algemeen verzekeringsadvies als hiervoor bedoeld ligt bij uitstek op het terrein van een assurantietussenpersoon en daarvoor is geen specifieke kennis van de verzekerde kostbaarheden vereist."

Nieuw verstrekte polisbladen niet gelezen

“Dat Xelat (in de persoon van [naam 2]) de nieuw verstrekte polisbladen niet heeft gelezen, is een omstandigheid die aan haar kan worden toegerekend. Omdat de schade wegens onderverzekering daar mede het gevolg van is, ziet de rechtbank op de voet van artikel 6:101 lid 1 BW aanleiding om de vergoedingsplicht van Aon te verminderen door de schade over Aon en Xelat te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Naar het oordeel van de rechtbank kan de oorzaak van de door Xelat geleden schade voor 50 procent aan haarzelf worden toegerekend. Om die reden zal de schadevergoedingsplicht van Aon met 50 procent worden verminderd.

“Op grond van de rapporten van [naam 1] staat vast dat de waarde van de gestolen horloges op 27 augustus 2011 457.480 euro bedroeg en dat die waarde op 8 april 2020 is gestegen tot een bedrag van 569.580 euro (exclusief de vier nieuw aangeschafte horloges). Ervan uitgaande dat zich in de periode van augustus 2011 tot april 2020 een gestage, evenredige prijsstijging heeft voorgedaan, schat de rechtbank de waarde van de gestolen horloges in augustus 2016 op 523.000 euro. De schade als gevolg van onderverzekering bedraagt daarmee in beginsel dus 65.520 euro (523.000 - 457.480 euro).

“Xelat heeft erkend dat een hogere verzekerde som ook tot een hogere premie zou hebben geleid. Verder heeft Xelat niet betwist dat de jaarpremie vier promille van de verzekerde waarde bedraagt. Uitgaande van de hierboven geschatte waarde van 523.000 euro, betekent dit dat Xelat in ieder geval vanaf augustus 2016 tot aan het moment van de diefstal in juli 2019 een bedrag van ruim 786 euro (vier promille van 65.520 euro × drie jaar) aan meerpremies heeft bespaard. Dit strekt in mindering op de door haar geleden schade.

“Aldus wordt de schade als gevolg van onderverzekering geschat op - afgerond - 64.700 euro. Nu de schadevergoedingsplicht van Aon op de voet van artikel 6:101 BW met 50 procent dient te worden verminderd, zal Aon worden veroordeeld om aan Xelat een bedrag van 32.350 euro aan schadevergoeding te betalen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
NN Bank moet hypotheekklant Delta Lloyd alsnog rentekorting geven

NN Bank moet hypotheekklant Delta Lloyd alsnog rentekorting geven

(Kifid-uitspraak GC 2021-0676) De consumenten hebben in 2015 een hypothecaire geldlening bij Delta Lloyd afgesloten. Na de overname van Delta Lloyd door NN Bank...

Boete wegens niet afnemen woning gematigd van 105 naar 40 mille

Boete wegens niet afnemen woning gematigd van 105 naar 40 mille

De Rechtbank Rotterdam matigt een boete wegens niet-afnemen van de woning van 105.000 euro naar 40.000 euro. Een man tekende een koopovereenkomst voor een woning...

Toch niet gehaspeld...

Toch niet gehaspeld...

Een installateur is met succes in hoger beroep gegaan tegen eerder vonnis dat hij aansprakelijk was voor het losschieten van de watertoevoerleiding van een brandslanghaspel....

Schadeverleden leidt niet per se tot non-conformiteit

Schadeverleden leidt niet per se tot non-conformiteit

Voor zover [eiseres] zich op het standpunt stelt dat de enkele omstandigheid dat de auto een schadeverleden heeft tot non-conformiteit leidt, kan dit haar niet baten....

Notaris voor 108.000 euro het schip in…

Notaris voor 108.000 euro het schip in…

Een notaris moet van de Rechtbank Noord-Holland 108.000 euro schadevergoeding betalen wegens het zonder toestemming doorhalen van een recht van eerste hypotheek....

Te hoog woonoppervlak opgeven leidt wel degelijk tot schade

Te hoog woonoppervlak opgeven leidt wel degelijk tot schade

Een makelaar die 100 vierkante meter woonoppervlak aanprees terwijl de werkelijke oppervlakte 83,1 vierkante meter was, moet een schadevergoeding van 7.500 euro...

Klacht goeddeels onderuit geschoffeld

Klacht goeddeels onderuit geschoffeld

(Kifid-uitspraak GC 2021-0615) De consument heeft na een adviesgesprek met Aon (voorheen Meeùs Assurantiën) een opstal- en inboedelverzekering gesloten....

Schending zorgplicht tussenpersoon ook in hoger beroep niet bewezen

Schending zorgplicht tussenpersoon ook in hoger beroep niet bewezen

Ook in hoger beroep slaagt een varkensfokker er volgens het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch niet in te bewijzen dat de tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden. Op...

Schikkingsadviesfout kost verzekeraars 20 miljoen

Schikkingsadviesfout kost verzekeraars 20 miljoen

De Rechtbank Amsterdam meent dat verzekeraars gehouden zijn uit te keren in het geval van een schikkingsadviesfout. Het gaat om een bedrag van rond de 20 miljoen. De...

Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

(Kifid-uitspraak GC 2021-0479) De consument heeft op 14 augustus 2019 waterschade ontdekt aan zijn chalet. Deze schade heeft hij bij de tussenpersoon (Assurantiekantoor...