Afm: dienstverlening banken aan mkb moet beter

AFM gebouw

De dienstverlening van sommige banken aan het mkb bij het afsluiten van rentederivaten is voor verbetering vatbaar. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van de AFM.

Voor mkb-ondernemingen is het naar mening van de AFM bij uitstek van belang dat zij kunnen rekenen op een adequate dienstverlening op het gebied van rentederivaten. "Mkb-ondernemingen vormen een kwetsbare groep vanwege de vaak relatief beperkte financiële middelen en gebrek aan kennis en ervaring met rentederivaten. Daarnaast kunnen mkb-ondernemingen drempels ervaren om bijstand in te roepen, bijvoorbeeld vanwege kosten of de vrees dat dit de relatie met de bank zou schaden", aldus de toezichthouder die niet heeft onderzocht in hoeverre de afgesloten producten passend zijn voor de betreffende cliënten.

De AFM constateert dat sommige banken hun cliënten niet altijd voldoende duidelijk maken dat zij bij het aanbieden van rentederivaten geen advies geven. Dit terwijl ze in de regel vaak tegelijkertijd wel adviseren over andere bankproducten. De meeste banken boden in de onderzochte periode rentederivaten aan op basis van execution only dienstverlening. Wanneer een bank advies geeft, geldt een zwaardere zorgplicht. Banken moeten daarom helder zijn over welke dienstverlening zij leveren, aldus de AFM. "Verwarring over de aard van de dienstverlening kan ongewenste risico’s opleveren. De cliënt ziet het verschil tussen beide vormen van dienstverlening vaak niet, waardoor hij de perceptie kan hebben dat hij advies kreeg over rentederivaten. Het moet voor de cliënt heel duidelijk zijn dat de bank hem niet over het rentederivaat adviseert, zodat hij zich bewuster is van zijn eigen verantwoordelijkheden."

Volgens de AFM geeft de informatieverstrekking over rentederivaten vaak een te gunstig beeld van de verwachtingen. "Negatieve scenario’s blijven onderbelicht. Cliënten kunnen daardoor onverwacht met tegenvallers worden geconfronteerd, bijvoorbeeld wanneer een derivaat met negatieve marktwaarde voor het einde van de looptijd wordt beëindigd." Banken informeren hun cliënten daarnaast vaak onvoldoende of zij als professioneel of als niet-professioneel worden geclassificeerd en welke consequenties dit voor hen heeft. Deze informatie is belangrijk omdat de zorgplicht van banken voor professionele cliënten beperkter is dan voor niet-professionele cliënten.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat de dossiervorming door banken te wensen over laat. In de dossiers ontbrak vaak een goede periodieke herziening van de cliëntrelatie. Daarnaast ontbraken vaak gespreksverslagen waaruit de gang van zaken rond het tot stand komen van de transactie kan worden gereconstrueerd. Ook was niet goed vast te stellen of (en hoe) banken hebben beoordeeld of de dienstverlening passend was.
In de tweede helft van 2013 doet de AFM aanvullend onderzoek naar de dienstverlening van banken aan het mkb met betrekking tot rentederivaten. Een aantal banken heeft stappen ter verbetering aangekondigd.

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

De AFM roept in een nieuw rapport de financiële sector op om onderzoek te doen onder moeilijk bereikbare doelgroepen en kennis uit te wisselen om de toegankelijkheid...

AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

"Niet iedereen is gebaat bij digitalisering van het financiële leven. Dat moeten we niet vergeten in ons enthousiasme voor de kansen", aldus AFM-bestuursvoorzitter...

AFM: we moeten samen aan de bak

AFM: we moeten samen aan de bak

De AFM ziet dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en internationalisering elkaar raken en versterken. En ze raken niet een enkeling,...

Jonge cryptobezitters nemen meeste risico's

Jonge cryptobezitters nemen meeste risico's

De meeste cryptobezitters zijn tussen de 25 en 45 jaar oud en de meerderheid is man, zo blijkt uit onderzoek onder 800 cryptobezitters vanaf 16 jaar van MWM2 in...

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

De AFM attendeert de sector op de regels die gelden bij ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’. De NHG beheercriteria kunnen zonder nadere onderbouwing...

AFM: “Consument steeds beter bediend”

AFM: “Consument steeds beter bediend”

(Adviesvak over vijf jaar volgens de AFM, VVP 06-2022) “Wij verwachten dat door het maken van keuzes en het onderkennen van kwetsbaarheden bij het verlenen...

AFM houdt vast aan richtpunt onafhankelijk advies

AFM houdt vast aan richtpunt onafhankelijk advies

De AFM houdt vast aan haar richtpunt dat onafhankelijkheid advies circa 60 procent van het totaal aantal aanbieders in beschouwing neemt met een maximum aantal van...

AFM wil duidelijk moment vaststellen vergelijkingsrente

AFM wil duidelijk moment vaststellen vergelijkingsrente

De AFM consulteert een aanvulling op de 'Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’. De toezichthouder: “Wij zien aanleiding om...

AFM: zelfbeleggers niet goed geïnformeerd over kosten

AFM: zelfbeleggers niet goed geïnformeerd over kosten

De informatie over kosten aan execution-only-beleggers, voorafgaand aan de transactie, schiet vaak tekort, aldus onderzoek van de AFM bij een aantal beleggingsondernemingen....

AFM wijst op risico’s van ‘Buy Now, Pay Later’

AFM wijst op risico’s van ‘Buy Now, Pay Later’

De norm om direct te betalen of eerst te sparen kan door ‘Buy Now, Pay Later’ veranderen. Hierdoor kan ‘schuldgewenning’ ontstaan. Dat vindt...