Artikel 4:20 lid 3 Wft nagel aan doodskist?

hamer spijker via Pixabay

Artikel 4:20 lid 3 van de Wft doelt ook op premiedalingen. Met die interpretatie in Uitspraken GC 2019-623 en GC 2019-625 schrijft Kifid het volgende hoofdstuk in een voor financieel adviseurs steeds ongemakkelijker dossier. Positief, vanuit adviseurs bezien, is dat Kifid nu nadrukkelijk stelt dat de consument de schade moet kunnen aantonen anders is er geen vergoeding. En Kifid stelt dat de adviseur kosten in rekening mag brengen voor een oriënterend gesprek, als dit tot stand komt nadat de adviseur de consument heeft gewezen op premieontwikkelingen in de markt.

Kifid meent al langer dat de adviseur de klant moet wijzen op premiedalingen, vorig jaar nog eens in Uitspraak GC 2018-339 (‘financieel adviseur moet klant wijzen op premiedaling ORV’).

De Geschillencommissie schreef toen: “Met Consument is de Commissie van oordeel dat uit de hiervoor omschreven zorgplicht voortvloeit dat een assurantietussenpersoon de verplichting heeft om periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen die hij in zijn portefeuille heeft. De omvang van die verplichting is afhankelijk van wat partijen daarover zijn overeengekomen en van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van de verzekering en de omvang van de provisie die voor het beheer van de verzekering wordt ontvangen (zie ook Geschillencommissie 2015-248).”

Die omstandigheden, daar stapte de Commissie eerder al over heen; ook bij een beperkte zorgplicht moet de klant geattendeerd worden op het feit dat de verzekeringsmarkt de afgelopen jaren een ontwikkeling heeft laten zien waarbij verzekeraars diverse malen tot een steeds verdere verlaging van de tarieven van de overlijdensrisicoverzekeringen zijn overgegaan.

Nu stapt zij ook over de afspraken tussen adviseur en consument heen. Adviseurs die zich veilig waanden omdat ze in de dienstverleningsovereenkomst nadrukkelijk hebben opgenomen geen periodieke passendheidstoetsing te doen, komen van een koude kermis thuis.

De Commissie stelt nu eenvoudigweg dat artikel 4.20: lid 3 Wft ook premieontwikkelingen behelst.

De Commissie: “Artikel 4:20 lid 3 Wet op het financieel toezicht bepaalt onder andere dat een financiële dienstverlener gedurende de looptijd van de overeenkomst verplicht is informatie te verstrekken aan consument voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling van het product. De Adviseur heeft zich op het standpunt gesteld dat onder de onderhavige informatieverplichting niet valt de verlaging van de tarieven van ORV’s in het algemeen nu de premie van het product zelf niet wijzigt.

“De Commissie volgt dit standpunt van de Adviseur niet. Ook deze wetsbepaling is een grondslag voor de verplichting om op enig moment met Consument contact op te nemen om te onderzoeken of de verzekering als gevolg van premiewijzigingen aanpassing behoeft. Voor een adequate beoordeling van het product is naar het oordeel van Commissie niet alleen de premie van het product zelf van belang maar ook de premieontwikkelingen in de, in dit geval, levensverzekeringsmarkt. Het is daarmee in het belang van Consument om in ieder geval door de Adviseur geïnformeerd te worden over deze ontwikkelingen en daaropvolgend desgewenst een uitnodiging voor een oriënterend gesprek te ontvangen.”

Is de beer nu los? Ja, als adviseurs geen actie ondernemen. Kifid schrijft op dit moment bijna honderd soortgelijke klachten in behandeling te hebben, getriggerd door de aandacht van media en consumentenorganisaties voor Uitspraak 2018-339. Onder invloed van de nieuwste uitspraken gaan zich vast nog meer veel klanten melden. En wat geldt voor overlijdensrisicoverzekeringen, geldt ook voor andere producten. Dus ook andere klanten zullen zich gaan melden.

Hetzij de wetgever spreekt zich nu uit dat het bewaken van premieontwikkelingen nooit de bedoeling van artikel 4:20 lid 3 van de Wft is geweest. Hetzij iemand stapt naar de rechter in de hoop het tij te keren. En dat dan graag een beetje snel.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Remmelt Bossema - RiskShare.nl 5 september 2019

Ja, adviseurs kunnen nu definitief actie ondernemen en WFT, AFM en DNB aan de kant schuiven en het enige echte P2P model omarmen. Dit is nu mogelijk geworden door Blockchain, KI en Slimme Contracten. Premies zullen nog eens met 60% dalen en traditionele verzekeraars zullen buiten spel gezet worden. Alleen al het niet belastingplichtig zijn voor de assurantiebelasting scheelt al 21% aan premie. De premies worden dagelijks aangepast en vastgesteld op basis van 100% schaderatio's. Er zijn geen operationele kosten. Alles volledig geautomatiseerd. Adviseurs werken op basis van directe beloning. Stel je voor; premies 60% lager dan nu. Dit op zich geeft al de gelegenheid in korte tijd een substantieel klantenbestand op te bouwen met een vast inkomen. Adviseurs, vorm nu gezamenlijk eigen franchiseorganisaties en wij zorgen voor de techniek. Bouw aan een toekomst zonder de grillen en grollen van verzekeraars, toezichthouders en warrige regelgeving. https://youtu.be/6XovH-1sTDw https://www.linkedin.com/posts/financial-planners-online_financial-planners-online-is-een-eigentijdse-activity-6567329213878198272-ve9o

Meer over
WRR-rapport stap in goede richting

WRR-rapport stap in goede richting

Dat de WRR zou pleiten voor een radicaal ander geldstelsel, viel niet te verwachten. Maar het donderdag verschenen rapport van de WRR bevat wel degelijk vergaande...

Begrippen 'verkoop' en 'advies' nog steeds niet uit elkaar getrokken

Begrippen 'verkoop' en 'advies' nog steeds niet uit elkaar getrokken

Eindelijk beweegt het in het slepende dossier 'onafhankelijkheid'. Minister Hoekstra creëert drie categorieën adviseurs: de verkoopadviseur die werkzaam...

Hopelijk blijft Klaverblad behouden

Hopelijk blijft Klaverblad behouden

(Commentaar VVP) Dit komt wel even binnen: bij Klaverblad vervalt de komende twee jaar een kwart van de arbeidsplaatsen. Voor een verzekeraar met eind 2017 396 fte,...

Vriendendienst

Vriendendienst

Een mens kan zich vaak bedonderd voelen. Trouwe klanten worden nog zelden in het zonnetje gezet. Bedrijven als Bol.com of Nespresso begrijpen dit vaak wel. Als je...

De échte schertsvertoning

De échte schertsvertoning

Wees gerust: u hoeft tijdens uw PE-examen niet te vrezen voor de vraag of u bij een premiedaling van de ORV verplicht bent uw klant te informeren. Deze kwestie valt...

Teleurstellend

Teleurstellend

De realiteitszin is terug als het gaat om de uitwerking van het Klimaatakkoord. Het kabinet gaf vrijdag haar reactie op de ideeën van de verschillende sectortafels,...

Onverzekerbaarheid wel degelijk issue

Onverzekerbaarheid wel degelijk issue

(Commentaar door redactie VVP) Minister Hoekstra van Financiën maakt zich er een beetje makkelijk vanaf in zijn beantwoording van Kamervragen over onverzekerbaarheid....

Zelfregulering doet nog geen recht aan bankierseed

Zelfregulering doet nog geen recht aan bankierseed

(Commentaar redactie VVP) Als een medewerker van uw kantoor een handtekening van een klant onder een dossier kopieert of zelfs nabootst, in plaats van naar die...