Evaluatie PSD2: harder trekken aan standaard voor API's

Online betalen via Pixabay

PSD2, aldus SEO in een evaluatie in opdracht van Financiën, draagt bij aan meer concurrentie op de markt voor betaaldiensten en aan een gelijker speelveld tussen aanbieders. Het gebruik van PSD2-diensten is echter nog beperkt. PSD2 bevat adequate waarborgen voor gegevensbescherming. Wel zijn er enkele aandachtspunten voor de wetgever en toezichthouders.

Aandachtspunten die SEO noemt: “PSD2 biedt geen uniforme standaard voor application programming interfaces (API’s) Het gebrek aan standaardisering van API’s had tot gevolg dat banken verschillende API’s hebben ontwikkeld, wat de implementatiekosten heeft verhoogd. Ook maakte dit het lastiger voor aanbieders om dekkende koppelingen aan te bieden. Een standaard voor API’s had ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan helderheid voor de markt over hoe de eisen van de AVG en de PSD2 met elkaar te verenigen. Het ontwikkelen van een uniforme standaard kan ook nu nog voordelen hebben omdat het leidt tot snellere acceptatie in de markt, minder discussie met de toezichthouder en minder discussie tussen banken en betaaldienstverleners.

“PSD2 mandateert gratis toegang tot de betaalinfrastructuur van banken, indien klanten daar toestemming voor geven. Dit vermindert aan de marge de prikkel voor banken om te investeren in die infrastructuur, zeker op het moment dat een steeds groter deel van de baten die de infrastructuur genereert ‘weglekken’ naar niet-bancaire aanbieders. Het effect hiervan is in Nederland nog beperkt, vanwege het beperkte gebruik. Vanuit concurrentie- en innovatieoogpunt is de keuze voor gratis toegang op dit moment te rechtvaardigen, maar naarmate het gebruik van PSD2-diensten toeneemt, wordt het belangrijker oog te hebben voor dit nadeel.

“Het verbod op surcharging is voor consumenten voordelig omdat zij niet voor alle betaalproducten de werkelijke kosten dragen, hoewel consumenten uiteindelijk indirect de kosten van betalen dragen. Voor het betaalsysteem kan dit nadelige gevolgen hebben als dit de mogelijkheid wegneemt om consumenten te prikkelen efficiënte betaalproducten te gebruiken. Dit kan er volgens gesprekspartners toe leiden dat relatief dure betaalmethoden algemeen gangbaar worden."

Samenhang tussen AVG en PSD2 onduidelijk

“Een aanzienlijk deel van de gesproken partijen vindt de samenhang tussen de AVG en PSD2 onduidelijk, hoewel er met de EDPB-guidelines een belangrijke stap is genomen. Deze vermeende onduidelijkheid hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de toezichtrechtelijke realiteit die verantwoordelijkheden juridisch regelt. Het is echter is wel een signaal dat toezichthouders beter met elkaar en de buitenwereld kunnen communiceren over deze samenhang. Een groot deel van de gesprekspartners geeft dan ook aan dat ze behoefte hebben aan praktische guidance in specifieke gevallen, zoals het vormgeven van dataminimalisatie in de API- interface.

“Door langer wordende betaalketens en de opkomst van aggregators vallen sommige partijen die wel werken met betaaldata niet onder toezicht van PSD2. Dat betekent dat voor dergelijke partijen alleen het algemene AVG-toezicht en de contractuele overeenkomsten met partijen die wel onder toezicht staan het gebruik van betaalgegevens reguleren. Bij dat laatste speelt ook de regelgeving voor uitbesteding onder de Wft. Het gebrek aan zicht van de toezichthouder op het feitelijke gebruik van betaaldata is een risico. Tegelijkertijd is dit vooral een compliance vraag. Als alle partijen, zowel degene die binnen als degene die buiten het bereik van PSD2 vallen, zich aan de gecombineerde normen van PSD2 en de AVG houden, alsmede aan de regelgeving voor uitbesteding onder de Wft, is gegevensbescherming toereikend gewaarborgd.

“Partijen kunnen ook via passporting actief zijn. Dat betekent dat zij niet onder Nederlands toezicht vallen. In dat geval hebben Nederlandse toezichthouders geen zicht op compliance. Daarbij kunnen toezichthouders uit andere EU-landen het toezicht anders invullen. Daarbij geldt wel dat alle partijen binnen de EU aan PSD2 moeten voldoen. De mogelijkheid dat toezichthouders in andere landen minder streng toezien op de eisen uit PSD2 zien sommige gesprekspartners ook als een risico.”

Reactie toevoegen

 
VIP Innovatie Congres - Be the Change!

VIP Innovatie Congres - Be the Change!

Ontdek in één dag alle digitale innovaties en toepassingen voor de financiële wereld. VVP en Contactgroep Automatisering organiseren op 5 juli...

Zevende Jongeren Innovatie Programma start 22 september

Zevende Jongeren Innovatie Programma start 22 september

Het Verbond van Verzekeraars roept young professionals uit de financiële sector op zich op te geven voor het Jongeren Innovatie Programma 2022, dat start op...

Geslaagde innovatie kun je voelen

Geslaagde innovatie kun je voelen

(Paul Wessels, Tulp Group, in rubriek Innovatie in VVP 6-2021) Voor geslaagde innovaties geldt dat gebruikers het product én service snappen en er waarde...

sys.exit (Innovatiemanager)

sys.exit (Innovatiemanager)

(Kees Haverkamp in rubriek Innovatie in VVP 5-2021) Als computernerd is het niet gemakkelijk om naar innovatie te kijken zonder in de basis over de technologische...

Ohra Kilometerverzekering vervangt Bundelz

Ohra Kilometerverzekering vervangt Bundelz

Ohra heeft de prepaid Kilometerverzekering gelanceerd, die Bundelz vervangt. Bundelz, ontwikkeld in het innovatielab van Nationale-Nederlanden, stopt. De Ohra Kilometerverzekering...

Innovatie of briljante mislukking?

Innovatie of briljante mislukking?

(Frank Cooler, Fellow Travelers, in VVP 4-2021) Wat zou de wereld zijn zonder lef, zonder toevallige ontdekkingen en zonder de mogelijkheid om te leren van wat...

Over digitale baseball-plaatjes en polkadots

Over digitale baseball-plaatjes en polkadots

(Door Paul Wessels, Tulp Group in VVP 3) Innovatie heeft veel invloed op de wijze waarop onze branche functioneert en moet anticiperen om relevant te blijven....

Reddit Financiële Diensten

Reddit Financiële Diensten

(Door Kees Haverkamp, Tjip) In maart 2014 schreef ik in een VVP-artikel enthousiast over bitcoins, het juiste gebruik van klantdata, privacy en het feit dat als...

Open insurance nog steeds niet opgepakt door verzekeraars

Open insurance nog steeds niet opgepakt door verzekeraars

Veel verzekeraars hebben nog steeds een lange weg te gaan als het gaat om het openstellen van hun (verzekerings)data, producten en diensten. Aldus de wereldwijde...

De lust van vaste lasten

De lust van vaste lasten

(Innovatie door Gert Vasse, Ockto, in VVP 5-2020) Veel Nederlanders hebben de afgelopen maanden helaas heel kritisch moeten kijken naar het uitgavenpatroon. Voor...