Opschorten niet hetzelfde als schorsen

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0702) De consumenten doen een beroep op de autoverzekering met schadeverzekering inzittenden en ongevallenverzekering inzittenden nadat de verzekerde is overleden. Promovendum/National Academic wijst dekking af omdat de overledene niet tijdig zijn premie zou hebben voldaan en daarom de dekking werd geschorst. Na uitblijving van betaling is vervolgens de verzekering beëindigd. De Geschillencommissie oordeelt dat de aanmaning tot betaling van de premie niet voldoet aan artikel 7:934 BW en de dekking daarom niet rechtsgeldig is geschorst. Bovendien heeft de verzekerde uitstel van betaling gekregen en had de verzekeraar na het uitblijven van betaling binnen de uitsteltermijn opnieuw de verzekerde moeten aanmanen tot betaling. Ook dit heeft de verzekeraar nagelaten. De verzekeraar had de verzekering dus niet mogen beëindigen. De verzekeraar dient dekking te verlenen, het verzekerde bedrag bij overlijden op de ongevallen inzittendenverzekering uit te keren en op de schadeverzekering inzittenden de door de consumenten opgevoerde, en niet door de verzekeraar betwiste, kosten te vergoeden. De pro memoriekosten worden afgewezen.

Het gevorderde bedrag was 17.614,14 euro, vermeerderd met de wettelijke rente per 26 april 2020.

Artikel 7:934 BW vereist dat een aanmaning minimaal de volgende informatie moet bevatten: 1) een termijn van ten minste veertien dagen waarbinnen alsnog de premie moet worden voldaan; 2) wanneer de termijn van veertien dagen, ook wel respijttermijn genaamd, aanvangt; en 3) wat de gevolgen zijn wanneer niet binnen veertien dagen na aanvang van de termijn wordt betaald.

De commissie: “Weliswaar heeft de verzekeraar in die brief een betalingstermijn en een sanctie op het niet nakomen van de betaling genoemd, maar als sanctie is opschorten genoemd. Dat is niet hetzelfde als schorsen, de sanctie genoemd in artikel 5 van de algemene verzekeringsvoorwaarden welke sanctie ook uiteindelijk ook door de verzekeraar is toegepast. Bij een opschortingssanctie gaat het om een prikkel tot nakoming. Indien de verzekerde alsnog nakomt (de achterstallige premie betaalt), herleeft de verzekeringsdekking met terugwerkende kracht. De schorsingssanctie gaat veel verder. Betaling van de achterstallige premie brengt dan mee dat de dekking – zonder terugwerkende kracht – pas weer ingaat de dag nadat deze premie betaald is. In de brief is dus niet genoemd de sanctie die uiteindelijk is toegepast.

“Daarnaast begrijpt de commissie dat na de brief van 18 oktober 2019 de verzekeraar een betalingsregeling heeft getroffen met de verzekerde, waarmee door de verzekeraar aan de verzekerde een uitsteltermijn is gegeven. Anders gezegd, de verzekerde heeft een nieuwe termijn gekregen om te betalen. Het juridische gevolg daarvan is dat, bij niet nakoming door de verzekerde, de verzekeraar opnieuw een aanmaningsbrief dient te sturen die voldoet aan de vereisten van artikel 7:934 BW. De commissie is niet gebleken dat de verzekeraar aan deze verplichting heeft voldaan. Weliswaar heeft de verzekeraar op 11,19 en 22 december 2019 brieven aan de verzekerde verstuurd met een betalingsherinnering, maar geen van deze brieven voldoet aan de vereisten van 7:934 BW. In die brieven is immers of een te korte betalingstermijn gegeven, of niet gewezen op de gevolgen bij het uitblijven van betaling. In die brieven wordt ook telkens gesproken over opschorten in plaats van schorsen. De verzekerde is dus niet opnieuw gewaarschuwd conform artikel 7:934 BW.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin is door het bestuur van Kifid benoemd tot lid van haar Commissie van Beroep vanaf 1 februari 2023. Molin heeft een brede juridische deskundigheid. Sinds...

Geen reden voor uitsluiting

Geen reden voor uitsluiting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0011A) De verzekeraar mocht het geschil met de werkgever over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet van dekking uitsluiten...

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

De jaarbijdrage 2023 voor de financieel adviseurs is iets hoger dan die van vorig jaar, omdat het aandeel klachten tegen deze dienstverleners is toegenomen. Echter...

Gevloerd…

Gevloerd…

(Kifid-uitspraak GC 2023-0010) De consument heeft een beroep op zijn woonverzekering gedaan in verband met waterschade aan zijn laminaatvloer. NN heeft de claim...