PG: kredietregistratie niet aan juiste artikel getoetst

euro's via Pixabay 4

(Rechtspraak) Het bepaalde in art. 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG leent zich volgens de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden - bij de huidige stand van de wet- en regelgeving – niet voor toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem van het BKR. Dit bepaalde luidt: “De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.”

De PG concludeert dat thans “niet is voldaan aan de door art. 6 lid 3 AVG gestelde eis van een rechtsgrond in het Unierecht of het lidstatelijke recht, en aan de desbetreffende eisen van duidelijkheid, nauwkeurigheid en voorspelbaarheid. Voor zover toch gezegd zou kunnen worden dat een voldoende duidelijke, nauwkeurige en voorspelbare verplichting tot gegevensverwerking besloten ligt in het wettelijk voorgeschreven systeem van kredietregistratie, voldoet die verplichting mijns inziens niet aan het noodzakelijkheidsvereiste van art. 6 lid 3 (slot) AVG, te weten dat de verplichting beantwoordt aan een doelstelling van algemeen belang en evenredig is met het nagestreefde gerechtvaardigde doel. Het betreft dan immers een niet geclausuleerde, impliciete wettelijke verplichting, waaraan geen kenbare afweging van de betrokken privacyaspecten door de wetgever ten grondslag ligt”.

Volgens de PG moet de verwerking van persoonsgegevens door een kredietinstelling, door middel van een registratie in het CKI van het BKR, worden getoetst aan het bepaalde in artikel 6 lid 1, aanhef en onder f, AVG (“De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is”).

Reactie toevoegen

 
Meer over
Rabobank als tussenpersoon ook in hoger beroep niet aansprakelijk voor schade door supercel

Rabobank als tussenpersoon ook in hoger beroep niet aansprakelijk voor schade door supercel

Rabobank als tussenpersoon is ook in hoger beroep niet aansprakelijk voor de schade van een melkveebedrijf door de supercel van 23 juni 2016. Volgens het bedrijf...

Verzekering met vaste som is levensverzekering

Verzekering met vaste som is levensverzekering

(Rechtspraak) Is een verzekering met een vaste som en aandeel winst een levensverzekering? De Rechtbank Noord-Holland oordeelt van wel. De Wwft is daarop van toepassing....

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep de vernietiging van een bindend Kifid-advies toegewezen. Volgens het hof heeft de Kifid Commissie...

Adviseur moet bewijzen dat hij zijn oude relaties niet heeft benaderd

Adviseur moet bewijzen dat hij zijn oude relaties niet heeft benaderd

(Rechtspraak) Een adviseur moet van het Gerechtshof Den Haag aantonen dat hij geen contact met zijn klanten meer heeft gehad na verkoop van de portefeuille. Het...

Achmea mocht wagenparkpolis in eigen beheer nemen

Achmea mocht wagenparkpolis in eigen beheer nemen

(Rechtspraak) Artikel 4:103 Wft beoogt niet om iedere concurrentie aan het eind van een verzekeringsperiode uit te sluiten. Het is aan de verzekeringstussenpersoon...

Toebrengen letsel evident niet gebruikelijke functie motorrijtuig

Toebrengen letsel evident niet gebruikelijke functie motorrijtuig

(Rechtspraak) Bestuurder heeft auto verlaten. In auto is ander gestapt die bestuurder heeft overreden. Bestuurder doet beroep op dekking onder WAM-verzekering. Het...

AGCS moet alsnog schade van ruim 1,2 miljoen dollar vergoeden

AGCS moet alsnog schade van ruim 1,2 miljoen dollar vergoeden

(Rechtspraak) Allianz Global Corporate & Speciality moet van het Gerechtshof Amsterdam een door een klant zelf bereikt schikkingsbedrag van ruim 1,2 miljoen...

Terminaal schurftige zwerfhond...

Terminaal schurftige zwerfhond...

(Rechtspraak) Rabobank mocht de relatie beëindigen met een klant die een groot aantal beledigende en bedreigende berichten stuurde. Tot dat oordeel komt het...

Adviseur had initiatief moeten nemen voor dekkingscontrole tegen onderverzekering

Adviseur had initiatief moeten nemen voor dekkingscontrole tegen onderverzekering

(Rechtspraak) Niet wijzen op het gevaar van onderverzekering en niet de in het serviceabonnement toegezegde (jaarlijkse) dekkingscheck uitvoeren, maken de adviseur...

Chubb hoeft kaasschade van 225 mille niet te vergoeden

Chubb hoeft kaasschade van 225 mille niet te vergoeden

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep hoeft Chubb voor 225.00 euro aan verloren gegane kaas niet te vergoeden. Dat de kaas door een fake koper werd ingepikt, valt niet...