Soort AOW verkeerd ingeschat

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2021-0175) De consument heeft zich voor advies bij het verhogen en oversluiten van haar hypothecaire geldlening tot de adviseur gewend. De potentiële geldverstrekker heeft de aanvraag van de consument uiteindelijk afgewezen omdat hij uitgaat van een andere soort AOW-uitkering dan waarmee de adviseur heeft gerekend. De Geschillencommissie oordeelt dat de adviseur (Dethuisadviseur.nl) niet gehandeld heeft zoals van een redelijke handelend en redelijk bekwaam adviseur had mogen worden verwacht. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.

De commissie: “Vast staat dat de adviseur bij zijn berekeningen en bij de hypotheekaanvraag van een te hoge AOW-uitkering is uitgegaan, namelijk de AOW voor alleenwonenden. Hij deed dit omdat de consument en de echtgenoot niet samenwoonden. Maar het was hem gezien de contacten met de consument en de echtgenoot duidelijk dat de consument en de echtgenoot wel gehuwd waren. Dat was ook de reden waarom NIBC bij haar berekeningen uitging van de AOW voor gehuwden. Naar het oordeel van de commissie had de adviseur er niet zonder meer van mogen uitgaan dat de consument AOW voor alleenwonenden zou ontvangen. De commissie oordeelt dat de adviseur zijn zorgplicht tegenover de consument heeft geschonden.

"De consument vordert 2.000 euro voor de tijd die zij heeft besteed aan besprekingen, telefoongesprekken en het verzamelen van gegevens. Dit bedrag komt niet voor vergoeding in aanmerking. De tijd die de consument heeft besteed levert in beginsel geen schade op in de zin dat het vermogen van de consument door die tijdsbesteding is verminderd. Dit kan onder omstandigheden anders zijn, maar dit is niet komen vast te staan. De consument heeft niet gesteld en ook los daarvan is niet gebleken dat de consument in verband met die tijdsbesteding kosten heeft gemaakt of dat zij door die tijdsbesteding inkomsten is misgelopen.

“De consument vordert ook 397 euro aan taxatiekosten. Deze kosten zou de consument niet hebben gemaakt als de adviseur bij zijn berekening niet was uitgegaan van de juiste AOW-uitkering. Als hij was uitgegaan van de AOW voor gehuwden, zou meteen duidelijk zijn geweest dat de door de consument gewenste verhoging van de geldlening niet mogelijk was. Dan zou de consument de taxatie niet hebben laten uitvoeren en dus ook niet de taxatiekosten hebben gemaakt. De adviseur moet deze kosten daarom aan de consument vergoeden.”

Reactie toevoegen

 
Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0208) Volgens de consumenten is hun waterschade door extreme neerslag niet tijdig en eerlijk afgehandeld door de expert (Crawford) die de...

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...