Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2021-0880) De consument heeft de tussenpersoon gevraagd om zijn uitvaartverzekeringen (kapitaalverzekeringen) te beëindigen en nieuwe uitvaartverzekeringen af te sluiten bij een andere verzekeraar. De consument klaagt dat de tussenpersoon hem een verkeerd advies heeft gegeven, dat het (afgesproken) bedrag van 700 euro te hoog is en dat de tussenpersoon niet bereid is om een specificatie van zijn factuur te geven. De Geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon (Polhuis Financiële Diensten) niet kan worden verweten dat hij een verkeerd advies heeft gegeven. De consument heeft zelf nadrukkelijk verzocht om afkoop van zijn uitvaartverzekeringen, ook nadat hem door de tussenpersoon is voorgehouden dat dit onvoordelig is. Bovendien heeft de consument brieven van de verzekeraar ontvangen waaruit het verschil is op te maken tussen de afkoopwaarde en de premievrije waarde. Ook de klacht over het afgesproken bedrag faalt. De consument heeft een opdracht tot dienstverlening ondertekend waarin het voor de dienstverlening van de tussenpersoon verschuldigde bedrag is afgesproken. De consument wist waarvoor hij tekende. Verder heeft de tussenpersoon – in elk geval in deze klachtprocedure bij Kifid – opgegeven welke werkzaamheden hij voor de consument heeft verricht, zodat ook de klacht over het niet willen geven van een specificatie faalt.

De commissie: “Uitgangspunt in het privaatrecht is dat hetgeen  partijen zijn overeengekomen, ook moet worden nagekomen. De consument moet dan ook het bedrag van 700 euro betalen. Dat de tussenpersoon de opdracht tot dienstverlening niet naar  behoren is nagekomen, is niet komen vast te staan. De tussenpersoon heeft opgegeven welke werkzaamheden hij voor de consument verricht heeft. Hij heeft de uitvaartverzekeringen afgekocht, hetgeen inhield dat hij de consument heeft begeleid bij het invullen van de formulieren en de afkoop heeft gecontroleerd. Verder heeft hij diverse verzekeraars met elkaar vergeleken op  basis van de behoefte van de consument. Hij heeft nieuwe polissen aangevraagd bij een andere verzekeraar en hij heeft die polissen op opmaak en juistheid gecontroleerd. Ook heeft hij vragen beantwoord van de consument.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Polis niet verstrekt, alsnog dekking invaliditeit na ongeval

Polis niet verstrekt, alsnog dekking invaliditeit na ongeval

(Kifid-uitspraak GC 2021-0815) Na het afsluiten van een verzekering is de verzekeraar wettelijk verplicht om het polisblad te verstrekken aan de verzekeringnemer....

Premieverhoging van 24 procent redelijk en billijk

Premieverhoging van 24 procent redelijk en billijk

(Kifid-uitspraak GC 2021-1001) De consument is het niet eens met de premiestijging per contractvervaldatum van zijn autoverzekering en is van mening dat de premiestijging...

Rabobank als tussenpersoon ook in hoger beroep niet aansprakelijk voor schade door supercel

Rabobank als tussenpersoon ook in hoger beroep niet aansprakelijk voor schade door supercel

Rabobank als tussenpersoon is ook in hoger beroep niet aansprakelijk voor de schade van een melkveebedrijf door de supercel van 23 juni 2016. Volgens het bedrijf...

Verzoek om rechtsbijstand niet verjaard

Verzoek om rechtsbijstand niet verjaard

(Kifid-uitspraak GC 2021-0996) De consument heeft een beroep op haar rechtsbijstandverzekering van NowGo gedaan voor het geschil met haar bovenburen en de Vereniging...

Vriendendienst of niet?

Vriendendienst of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2021-0990) De auto van de consument is uitgebrand. De tussenpersoon heeft de consument laten weten dat de auto niet meer is verzekerd, omdat...

Bank hoefde rentedaling niet in rentevoorstel te verwerken

Bank hoefde rentedaling niet in rentevoorstel te verwerken

(Kifid-uitspraak GC 2021-0995) In verband met het aflopen van de rentevastperiode voor de hypothecaire geldlening van de consument, heeft de bank iets meer dan drie...

Adviseur stelde vraag te weinig

Adviseur stelde vraag te weinig

(Kifid-uitspraak GC 2021-0989) De gevolmachtigde heeft de autoverzekering opgezegd per contractvervaldatum. De consument is van mening dat de gevolmachtigde de autoverzekering...

Stopzetten betekent beëindigen

Stopzetten betekent beëindigen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0979) De consument heeft per e-mail aan de tussenpersoon verzocht de autoverzekering te stoppen. De tussenpersoon heeft naar aanleiding...

Niet nakomen afspraken kost adviseur drie mille

Niet nakomen afspraken kost adviseur drie mille

(Kifid-uitspraak GC 2021-0940) Een adviseur moet van Kifid consumenten 3.089,13 euro vergoeden omdat hij vanaf begin 2018 de gemaakte (nadere) afspraken tot het...

Kifid boort klacht grond in

Kifid boort klacht grond in

(Kifid-uitspraak GC 2021-0927) Bij het lossen van een geleende grondboormachine is schade aan de machine ontstaan. De consument claimt de schade op de AVP. De verzekeraar...