Uittocht bij inkomensverzekeraars ten einde

Ramon van Bruchem, Mercer 2015

De uittocht van werkgevers bij private arbeidsongeschiktheidsverzekeraars lijkt ten einde. Per 1 januari 2016 stapten 2300 werkgevers over naar het UWV, een halvering ten opzichte van het jaar ervoor. Het shoppen op zoek naar de laagste verzekeringspremies lijkt hiermee op z'n retour. DIt blijkt uit onderzoek van Mercer onder 63 kleinere en 84 grote werkgevers.
 

De afgelopen jaren waren er grote verschillen tussen de premies die verzekeraars en het UWV in rekening brachten om WGA-uitkeringen van langdurig zieke (ex-)werknemers te financieren. Doordat verzekeraars en het UWV de premies op verschillende manieren berekenden, werd strategisch shopgedrag in de hand gewerkt. Door over te stappen naar de laagste premies hadden werkgevers circa 400 miljoen euro aan premies kunnen besparen. Maar de uitkeringen en de kosten van reïntegratie van zieke werknemers moeten linksom of rechtsom toch betaald worden. "Minister Asscher heeft voor dat shopgedrag een stokje gestoken door werkgevers te verplichten om minimaal drie jaar bij het UWV te blijven, als ze daar dit jaar naar zijn overgestapt", zegt Ramon van Bruchem. "Ook als de premies tussentijds verhoogd worden. Daardoor wordt voor hen de vraag niet 'waar betaal ik de laagste premie', maar 'hoe minimaliseer ik het aantal werknemers dat meer dan 2 jaar ziek wordt'. Dit plan van de minister lijkt te werken."

 

Kleine werkgevers

Van de kleine en middelgrote werkgevers stapte 28 procent over naar het UWV. "Hoewel het aantal overstappers naar het UWV groot is, lijkt de keuze niet vanuit een korte termijn visie te zijn gemaakt", constateert Van Bruchem. "Financieel gezien levert het gemiddeld zo’n 263 euro per maand op. Voor de meeste werkgevers in ons onderzoek is dat nauwelijks de moeite." De belangrijkste reden om toch naar het UWV te gaan, is voor kleine en middelgrote werkgevers dat voor hen premies vastgesteld op basis van gemiddelden in de hele branche. Dat is vaak iets goedkoper. Ten tweede hebben zij vaak geen WGA-instroom gehad en hebben daarom de voordelen op het gebied van schadelastbeheersing niet zelf ervaren.

Kleinere werkgevers ergeren zich aan de wettelijke verplichtingen die ze hebben bij een private verzekeraar. Ze zijn immers onder meer verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers, zelfs als die uit dienst gaan. "Als de verzekeringspremie nagenoeg gelijk blijft – wat voor 69 procent van de werkgevers dit jaar het geval was - en een terugkeer naar het publieke bestel weinig oplevert, zijn werkgevers wel geneigd eigenrisicodrager te blijven", aldus Van Bruchem. Van de grote werkgevers in het onderzoek is 95 procent eigenrisicodrager gebleven.

 

Afwachtende houding

Veel werkgevers wachten af wat verzekeraars gaan doen met het oog op 2017 als de wetgeving voor vaste en flexibele werknemers wordt aangepast. Van Bruchem noemt het opvallend dat de grote werkgevers die gewisseld zijn van verzekeraar veelal gekozen hebben om op zijn minst een deel van het risico zelf te dragen. "Zij zijn zó overtuigd dat voorkomen van ziekte leidt tot lagere lasten, dat zij het risico grotendeels zelf durven nemen. Wij verwachten dat deze trend zich voort gaat zetten als de wetswijziging per 1 januari 2017 doorgaat. Met name grote werkgevers zien dat risicomanagement uiteindelijk tot de laagste lasten leidt, waardoor het risico volledig verzekeren steeds minder belangrijk wordt."

 

 

Reactie toevoegen

 
Effectonderzoek dienstverlening aan publiek verzekerde WGA-gerechtigden

Effectonderzoek dienstverlening aan publiek verzekerde WGA-gerechtigden

Dit najaar start UWV op verzoek van minister Koolmees een effectonderzoek naar de dienstverlening aan publiek verzekerde WGA-uitkeringsgerechtigden, teneinde zicht...

Deel evaluatie Wet SUWI vervroegd

Deel evaluatie Wet SUWI vervroegd

Minister Koolmees vervroegt een deel van de evaluatie van de Wet SUWI (Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) en de voor 2020 toegezegde evaluatie...

Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend

Winstgevendheid WGA-verzekering sterk vertekend

Verzekeraars zetten reserves uit de afgelopen jaren in om de verliezen op de WGA-verzekering over 2016 te compenseren. De winstgevendheid van de WGA-verzekering...

Eenderde Nederlanders ontevreden over pensioenfonds

Eenderde Nederlanders ontevreden over pensioenfonds

Eén op de drie Nederlanders geeft zijn of haar pensioenfonds een onvoldoende, zo blijkt uit onderzoek van Mercer onder 700 Nederlanders. Alle inspanningen...

Flexwerkers niet de grootste WIA-vervuilers

Flexwerkers niet de grootste WIA-vervuilers

Volgens recente cijfers van het UWV komen flexwerkers 1,5 keer vaker terecht in de WGA dan mensen met een vast contract. Dit zou komen omdat er een relatie met de...

Reparatieregeling eigenrisicodragers WGA

Reparatieregeling eigenrisicodragers WGA

Het kabinet maakt het voor een specifieke groep werkgevers eenmalig mogelijk om al eerder dan na drie jaar weer eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Het betreft...

Nederlander wil zelf pensioen bepalen

Nederlander wil zelf pensioen bepalen

Driekwart van de Nederlanders wil zelf bepalen hoe hun pensioenregeling eruit ziet. Een kwart heeft behoefte aan een vast pensioenplan vanuit de werkgever. Eén...

Vernieuwd uniform uitvraagformulier WGA ERD goedgekeurd

Vernieuwd uniform uitvraagformulier WGA ERD goedgekeurd

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft goedkeuring gegeven aan het vernieuwde uniforme uitvraagformulier WGA ERD ontwikkeld door Adfiz. In 2016 heeft de commissie...

Wijziging wet wia doorgeschoven

Wijziging wet wia doorgeschoven

Het demissionaire kabinet zet het wetsvoorstel dat de sanctioneringsbevoegdheden wijzigt die UWV heeft tijdens de loondoorbetalingsperiode niet door. Ze laat de...

Verbond: "wga-markt komt in rustiger vaarwater"

Verbond: "wga-markt komt in rustiger vaarwater"

 Het Verbond  van Verzekeraars verwacht dat de markt voor WGA-verzekeringen de komende jaren weer in rustiger vaarwater komt. De recente wetswijziging...