“Vaccinatieregistratie zorg is glijdende schaal”

Virus 2 via Pixabay

De vakbonden zijn niet te spreken over het kabinetsvoornemen werkgevers in de zorg de mogelijkheid te geven om de vaccinatiestatus van werknemers te registeren. Minister De Jonge “wil op korte termijn verkennen hoe deze registratie mogelijk gemaakt kan worden”. Volgens het kabinet kan “het handelingsperspectief verder worden ingevuld als er ook inzicht is in de vaccinatiestatus van individuele medewerkers. Het beleid kan dan immers risicogericht en situationeel worden vormgegeven, bijvoorbeeld bij het maken van roosters voor de zorg van mensen die extra kwetsbaar zijn".

Registreren is nu niet mogelijk op grond van de AVG. De werkgever mag zijn werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn. Dat kan in beginsel alleen als de werkgever een duidelijk plan heeft hoe te handelen als de werknemer niet gevaccineerd is of de werknemer daarover geen mededeling wil doen. De werknemer hoeft op de vraag van de werkgever geen antwoord te geven.

De werkgever mag de vaccinatiestatus (dus of je wel of niet gevaccineerd bent) bij individuele werknemers op geen enkele wijze vastleggen. Gegevens over gezondheid zijn volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bijzondere persoonsgegevens. De werkgever mag geen bijzondere persoonsgegevens verwerken, tenzij  er een wettelijke uitzonderingsmogelijkheid bestaat.

Andere manieren zoals RI&E

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘In verband met roostering? En er werd terloops genoemd dat dan ook wordt gekeken om dit recht van werkgevers in andere sectoren dan de zorg te geven. Los van het feit dat wij dit wel als degelijk indirecte dwang beschouwen en los van onze grote zorgen wat dit betekent in de praktijk en in praktische zin: het gaat niet helpen om de laatste paar procent werknemers in de zorg te overtuigen. In een overleg met de minister hebben vakbonden – maar ook werkgeverspartijen aan tafel - zich vrijwel unaniem uitgesproken tegen registratie op individuele basis. Iedereen zag meer in verhogen van vaccinatiegraad voor de bevordering van een veilige en gezonde werkvloer. Gerichte informatieverstrekking, inzet van de bedrijfsarts en overheidscampagnes om mensen te overtuigen van het belang van een hogere vaccinatiegraad, zeker onder bepaalde groepen. En uiteraard nemen we daarin als partij ook onze eigen verantwoordelijkheid.”

Het CNV is “tegen een registratieplicht van personeel. Het lost geen enkel probleem op, al was het maar omdat ook gevaccineerde mensen het virus kunnen overdragen”.

De VCP meent dat er andere manieren zijn om de werknemers te beschermen, “zoals voldoende afstand houden en beschermingsmiddelen. De VCP vindt dat werkgevers een actuele RI&E en plan van aanpak moeten hebben, waarbij het risico van Covid-19 in de specifieke context van het werk is meegenomen”.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Wft en AVG botsen

Wft en AVG botsen

(Financieel adviseur Chris de Bruin, Bureau mr. de Bruin, in VVP 3-2022) Gij zult nazorg leveren! In dit artikel stel ik aan de orde welke (juridische) problemen...

In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten

In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent, het hoogste percentage ooit gemeten. In...

Long COVID bij 20 tot 37 procent coronapatiënten

Long COVID bij 20 tot 37 procent coronapatiënten

Afhankelijk van de definitie kreeg 20 tot 37 procent van de coronapatiënten te maken met Long COVID genoemd. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en andere...

Eigendomsbegrip niet gehanteerd voor persoonlijke gegevens

Eigendomsbegrip niet gehanteerd voor persoonlijke gegevens

Een privaatrechtelijke borging van zeggenschap over persoonsgegevens levert de burger niet meer houvast op dan AVG en publiekrecht of consumentenbeschermingsrecht...

Vooralsnog beperkte invloed corona op WIA-instroom

Vooralsnog beperkte invloed corona op WIA-instroom

Naar schatting stroomden er in 2021 ongeveer 500 mensen de WIA in, (mede) in verband met corona. Dat schrijft minister Van Gennip in haar antwoord op Kamervragen....

Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen in strijd met AVG

Onbewerkte kopie van ID-bewijs vastleggen in strijd met AVG

(Kifid-uitspraak GC 2022-0013) De bank mag voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van een klant een onbewerkte kopie van het ID-bewijs verlangen....

Vooral kijken wat wél kan

Vooral kijken wat wél kan

(Uit katern Vooruitblik 2022 in VVP 6-2021) Het jaar 2021 gaat niet de geschiedenis in als een jaar waarin het verzekeringsbedrijf op zijn grondvesten schudde....

Corona: inreisbeperkingen niet onverwacht en onvoorzien

Corona: inreisbeperkingen niet onverwacht en onvoorzien

De Europeesche beschouwt een aantal coronagerelateerde inreisbeperkingen en maatregelen vanaf 1 januari niet langer als onverwacht en onvoorzien. Hierdoor kan er...

Verzekeraars houden uitsluitend rekening met officiële reisadviezen

Verzekeraars houden uitsluitend rekening met officiële reisadviezen

Verzekeraars zeggen veel vragen van klanten te ontvangen over reisadvies.nu, een niet-officiële website met reisadviezen en initiatief van een groep reisorganisaties....

"Businessfocus verandert door corona"

"Businessfocus verandert door corona"

Zeven op de tien (69%) besluitvormers in de financiële dienstverlening geven aan dat de businessfocus van hun organisatie door corona verschoven is naar een...