Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

ZZP'er laptop via Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars noemt het onverstandig door te gaan op de ingeslagen weg van experimenten in de tweede pijler met pensioen voor ZZP’ers. Het Verbond bepleit dat de wetgever in overleg met de organisaties van zelfstandigen bekijkt hoe het keuzeproces van de doelgroep zelf verbeterd kan worden.

Het Verbond: “De inzichten die in de afgelopen jaren zijn opgedaan, bieden geen grond voor de kennelijk overtuiging bij het ministerie dat experimenten met openstelling van pensioenfondsen een deel van de oplossing zijn. Uit contacten met ZZP’ers ontstaat een consistent beeld dat het kernprobleem voor hen zit in het inflexibele en illiquide karakter van klassieke pensioenopbouw. De flexibiliteit van het inkomen en/of de behoefte aan investeringskapitaal en/of generiek inzetbare buffers maken dat ZZP’ers op rationele gronden vaak kiezen voor meer liquide spaarvormen, buiten de kaders van het drie pijlersysteem. In dat perspectief is het niet te verwachten dat het openstellen van pensioenfondsen voorziet in een behoefte van de doelgroep.

“Objectief gezien is deelname aan een derde pijlerregeling passender en aantrekkelijker voor een zelfstandige dan deelname aan een pensioenfonds. De derde pijler biedt flexibeler, transparanter en doorgaans efficiënter producten, waarbij de deelnemer zelf de gewenste mate van solidariteit op het gebied van  lang en kort leven en arbeidsongeschiktheid kan bepalen. Bovendien ontbreekt bij pensioenfondsen de bescherming van de Wft. Die verplicht aanbieders van financiële producten om vooraf vast te stellen of de producten die zij aanbieden veilig, efficiënt, nuttig en duidelijk zijn.

“Het lijkt ons dan ook niet te rechtvaardigen dat de wetgever meewerkt aan experimenten waarbij zelfstandigen met zachte hand richting de voor hen minst aantrekkelijke en minst passende pensioenregeling gedirigeerd worden.

“Ook voor verplichtgestelde fondsen is het experimenteren niet vrij van risico. Zoals bekend vormt de verplichtstelling een inbreuk op het Europese mededingingsrecht. Er zijn daarom regels gesteld rondom taakafbakening en domeineis. Deze dienen niet ter bescherming van private aanbieders, maar ter bescherming van de verplichtstelling. Met de ambitie om klanten (ZZP’ers) te bedienen buiten de arbeidsvoorwaardelijke sfeer, begeven verplichtgestelde fondsen zich de facto op de markt voor individuele financiële producten. Dat staat op gespannen voet met de taakafbakening en kan daarom gevolgen hebben voor de houdbaarheid van de verplichtstelling.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Robbert van Woerden - Themis Pensioen Professionals 12 mei 2022

Goed dat het Verbond dit inbrengt. Experimenten om ZZP-ers te strikken voor vrijwillige voortzetting van hun regeling bij het pensioenfonds zijn al mislukt. Als een Wft-advseur aan tafel zit met een ZZP-er kan ik me niet voorstellen dat hij het inflexibele pensioenfonds gaat adviseren. Sterker nog: ik denk dat menig adviseur zou vinden dat een AFM-boete voor die adviseur op zijn plaats is. Kortom: een niet passend product. Zonde dat geld wordt uitgegeven aan deze experimenten.

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Het Nibud ontwikkelt met subsidie van SZW een gratis, online tool die werkenden helpt inzicht te krijgen in keuzes rondom het moment van uittreden en de (financiële)...

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

Een derde van de zzp’ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Van deze groep zet ruim een kwart (28 procent) het bedrag dat in de boekhouding...

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

Bijna driekwart van de werkgevers en iets meer dan de helft van de werknemers vindt dat het pensioenstelsel veranderd moet worden.  Werkgevers geven ook aan...

Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

Het kabinet wil geen extra fiscale pensioenfaciliteiten creëren voor specifiek de overwaarde van de eigen woning. Minister Schouten: “Niet iedereen heeft...

WW en WIA niet benut als alternatieve route voor vervroegde uittreding

WW en WIA niet benut als alternatieve route voor vervroegde uittreding

Het is niet aannemelijk dat werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen specifiek als alternatieve routes voor vervroegde uittreding worden gebruikt. Dat...

Informatieplatfom werkenaanonspensioen.nl gelanceerd

Informatieplatfom werkenaanonspensioen.nl gelanceerd

Via een online event is eind vorige week het informatieplatform werkenaanonspensioen.nl gelanceerd. Het platform, een initiatief van een groot aantal organisaties...

Aon: pensioenfondsen zijn voorzichtig geworden met beloftes

Aon: pensioenfondsen zijn voorzichtig geworden met beloftes

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november gestabiliseerd op 111 procent. De rente daalde licht. De stijging van de...

Omvangrijk en ingrijpend

Omvangrijk en ingrijpend

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2021) Het huidige pensioenstelsel wordt ingrijpend gemoderniseerd. Om in dit aanpassingstraject tijdig de juiste keuzes te maken, kunnen...

Nederland na vier jaar niet langer beste pensioenstelsel ter wereld

Nederland na vier jaar niet langer beste pensioenstelsel ter wereld

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen wordt steeds groter, blijkt uit de Global Pension Index 2021 van adviesbureau Mercer en CFA Institute. Ook levert Nederland...

Lancering meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

Lancering meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

De SER heeft dinsdag het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl geopend. Geenpensioen.nl is onderdeel van het in juni 2020 door Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie...