WIA-instroom door corona hoger dan verwacht

UWV

In 2021 was de stijging van het aantal mensen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) kreeg toegekend hoger dan verwacht. UWV doet onderzoek naar de oorzaken van deze extra instroom in de WIA. De eerste resultaten laten zien dat de coronapandemie direct en indirect een belangrijk aandeel heeft gehad in deze toename

In 2021 nam het aantal WIA-uitkeringen toe met 5.700 (ruim elf procent), dat zijn er 2.900 meer dan verwacht mocht worden op grond van de bekende factoren.

UWV: "Op dit moment loopt een onderzoek naar de achtergronden van deze extra instroom. Daaruit wordt duidelijk dat directe en indirecte gevolgen van de coronapandemie een belangrijke rol spelen. De directe invloed is de extra instroom van mensen die (een ernstige vorm van) corona kregen naast een bestaande aandoening, waardoor hun gezondheidssituatie verslechterde. In 2020 ging het om 75 mensen en in 2021 om 500 mensen. We weten niet of deze mensen zonder corona niet in de WIA terecht zouden zijn gekomen, maar het is aannemelijk dat corona voor deze mensen een bijkomende oorzaak van arbeidsongeschiktheid is.

"Het gaat hier dus nog niet om mensen die primair vanwege corona arbeidsongeschikt zijn geraakt. De eerste bekende coronabesmetting in Nederland was immers eind februari 2020 en een WIA-uitkering volgt pas na twee jaar ziekte. De instroom van deze groep is dus te verwachten vanaf maart 2022 en zal naar verwachting tot een nog hogere instroom in de WIA leiden. Cijfers daarover volgen later."

Mismatch versterkt

UWV: "Indirect heeft corona ook gevolgen gehad die de hogere WIA-instroom in 2021 kunnen verklaren. Zo versterkten de coronamaatregelen de al langer bestaande mismatch tussen de vraag naar sociaal-medische dienstverlening en de beperkte beoordelingscapaciteit van UWV. Sociaal-medische beoordelingen waarbij face-to-face contact of lichamelijk onderzoek nodig was, werden bemoeilijkt of moesten worden uitgesteld. Dit heeft geleid tot meer voorschotten – en die tellen mee als nieuwe WIA-uitkering.

"Daarnaast was er sprake van minder verlengingen van de loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers die te weinig hebben gedaan aan de re-integratie van hun zieke werknemers. Bij de toets op het re-integratieverslag is dan bijvoorbeeld rekening gehouden met het gegeven dat in sommige sectoren de werkgever nu eenmaal weinig re-integratiemogelijkheden kon inzetten tijdens de lockdowns.

"Ook spelen vermoedelijk de door de coronasituatie opgelopen wachttijden voor diagnose en behandeling en de hogere drempel voor re-integratie bij de eigen of nieuwe werkgever gedurende de eerste twee ziektejaren een rol. Hierdoor zullen meer mensen het einde van de wachttijd volmaken en een WIA-aanvraag doen."

Reactie toevoegen

 
Meeste mensen met Long Covid volledig arbeidsongeschikt

Meeste mensen met Long Covid volledig arbeidsongeschikt

In de eerste negen maanden van 2022 heeft UWV 1.239 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met langdurige coronaklachten. In het merendeel van de gevallen zijn...

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers gestart

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers gestart

UWV is op 1 oktober begonnen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld...

Geen versnelde ingreep in WIA

Geen versnelde ingreep in WIA

Minister Van Gennip grijpt niet versneld in bij de WIA, antwoordt zij op Kamervragen. De minister wacht het onderzoek af waartoe zij onlangs heeft besloten en dat...

Kwijtschelding WIA-voorschotten verlengd

Kwijtschelding WIA-voorschotten verlengd

De kwijtschelding van WIA-voorschotten wordt verlengd tot eind 2023. Aanvankelijk zou de regeling 31 december van dit jaar stoppen. Maar de achterstand bij sociaal-medische...

Dit najaar maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV

Dit najaar maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt dit najaar een aantal maatregelen die de wachtlijsten bij UWV aanzienlijk moeten bekorten en die hardvochtigheden...

Extra stijging aantal WIA-uitkeringen in 2021 vooral bij mensen zonder werkgever

Extra stijging aantal WIA-uitkeringen in 2021 vooral bij mensen zonder werkgever

In 2021 was de stijging van het aantal mensen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) kreeg toegekend hoger dan verwacht. UWV heeft onderzoek gedaan naar de...

Ga als werkgever niet zelf de WIA-voorschotten betalen als UWV te laat is

Ga als werkgever niet zelf de WIA-voorschotten betalen als UWV te laat is

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in katern Zakelijk en Inkomen, VVP 3-2022) UWV kampt met grote achterstanden bij de WIA-claimbeoordelingen. Om te voorkomen dat...

Brief over mogelijke WIA-hervormingen later

Brief over mogelijke WIA-hervormingen later

Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer pas aan het einde van de zomer over mogelijke hervormingen van de WIA-wetgeving. Aanvankelijk zou de minister de Kamer...

Uitkeringslasten arbeidsongeschiktheidswetten stijgen

Uitkeringslasten arbeidsongeschiktheidswetten stijgen

Het totaal aantal uitkeringen voor de arbeidsongeschiktheidswetten stijgt zowel in 2022 als in 2023, aldus de UWV Juninota. Het vaker verstrekken van WIA-voorschotten...

UWV: meeste cliënten met langdurige coronaklachten volledig arbeidsongeschikt

UWV: meeste cliënten met langdurige coronaklachten volledig arbeidsongeschikt

Zo’n 85 procent van de zieke werknemers met langdurige coronaklachten die voor een WIA-beoordeling bij UWV terechtkomen, krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering...