Zorgplicht: adviseur moet het juiste verzekerde bedrag vaststellen

Cijfers getallen via Pixabay

(Rechtspraak) De verzekeraar had in de offerte lagere bedragen opgenomen dan de tussenpersoon had opgegeven, maar de verzekering is wel op basis van die offerte afgesloten. De vraag is of tussenpersoon aansprakelijk is voor de gevolgen van onderverzekering van inventaris en voorraden die door een brand verloren zijn gegaan.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep: “Tot de taak van de assurantietussenpersoon behoort in beginsel ook dat hij zich ervan vergewist dat het verzekerde bedrag juist wordt vastgesteld en dat deze periodiek wordt getoetst aan de daadwerkelijke waarde van de verzekerde goederen. De zorgplicht van de tussenpersoon reikt niet zo ver dat hij als taak heeft ervoor te zorgen dat in zijn portefeuille geen verzekeringen voorkomen waarbij sprake is van onderverzekering. Wel mag van de hem worden verwacht dat hij de verzekeringnemer voldoende vaak en voldoende indringend waarschuwt voor de gevolgen van mogelijke onderverzekering, dat hij de verzekeringnemer op voldoende deskundige wijze en voldoende actief behulpzaam is bij het toetsen of sprake is van onderverzekering en dat hij zorgt voor bijverzekering voor de verzekeringnemer die dat wenst. Hoe frequent en indringend die waarschuwingen moeten zijn en welke hulp voldoende is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

“De zorgplicht brengt ook mee dat een nieuwe assurantietussenpersoon bij de overdracht van een verzekeringsportefeuille moet onderzoeken of sprake is van onderverzekering in de overgenomen portefeuille. Ook moet hij zich zelfstandig een beeld vormen van de overgenomen portefeuille en onderzoeken of deze moet worden gewijzigd. De opvolgend assurantietussenpersoon mag er niet zonder meer op vertrouwen dat zijn voorganger de overgedragen portefeuille correct heeft beheerd. Het is zijn verplichting om dat te onderzoeken.

“Evident had moeten zijn dat het risico op onderverzekering bestond als de waardes uit de oude verzekering onder deze omstandigheden zonder nader onderzoek zouden worden overgenomen. Tussenpersoon had dat risico daarom nadrukkelijk en indringend aan de orde moeten stellen. Anders gezegd: omdat hij niet over voldoende gegevens beschikte met betrekking tot de hem bekende omstandigheid die mogelijk tot een beroep op risicoverzwaring aanleiding konden geven, had hij daarnaar bij de Vof c.s. dienen te informeren. Het lag daarbij op zijn weg om de Vof c.s. te wijzen op het feit dat de oude waardes door de Noordelinge ten onrechte in de offerte waren opgenomen en dat de afwijkende schatting van [naam2] zelf aanzienlijk hoger uitviel. Hij had ook inzicht in de boekhouding of de jaarcijfers moeten vragen en had naar aanleiding van dat onderzoek eveneens de conclusie met de Vof c.s. moeten delen dat sprake was van grote verschillen. Het hof tekent daarbij aan dat [naam2] de rechtbank niet heeft kunnen uitleggen waar hij zijn eigen inschatting op heeft gebaseerd.

“De zorgplicht van de assurantietussenpersoon strekt er juist toe dat de correcte waardes van de inventaris en voorraden na deugdelijk onderzoek worden bepaald en dat de in de verzekering uiteindelijk opgenomen waardes daarmee overeenstemmen. Het is de taak van de assurantietussenpersoon de verzekerde in zoverre te ontzorgen. Dat is zeker hier het geval, nu tussenpersoon het op zich heeft genomen de Vof bij de bedrijfsfinanciering als de herbeoordeling van het totale verzekeringspakket te begeleiden en adviseren.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de bepaling uit de algemene voorwaarden waarin staat dat HQ Hypotheken 71 bevoegd is om de renteopslag te...

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0004) De consument heeft haar hypothecaire geldlening op advies van de adviseur overgesloten. De consument heeft geklaagd over de bejegening...

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

(Rechtspraak) Aansprakelijkheid van twee ondernemingen voor brandschade aan twee kabels van een hoogspanningsverbinding van TenneT. De ondernemingen zijn tekortgeschoten...

Eigen schuld, dikke bult

Eigen schuld, dikke bult

(Kifid-uitspraak GC 2022-1117) De consumenten stellen dat hun hypotheekaanvraag door toedoen van de adviseur te laat is ingediend. Zij vorderen dat de adviseur hen...

Bank had beleggersprofiel moeten aanpassen wegens werkloosheid

Bank had beleggersprofiel moeten aanpassen wegens werkloosheid

(Kifid-uitspraak GC 2022-1055) Het feit dat de consument in 2012/2013 werkloos werd, had voor de bank aanleiding moeten zijn om te inventariseren of het beleggingsprofiel...

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam volgt een concertorganisator niet in zijn schadeclaim van meer dan zeven miljoen tegen Assurantiegroep Elswout, Klap en Klap...

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

(Rechtspraak) Eiseres zou zich niet tegen het risico op wateraccumulatie hebben verzekerd, ook al zou haar tussenpersoon hebben gewezen op deze mogelijkheid. De...

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

(Kifid-uitspraak GC 2022-1022) De consument stelt dat de adviseur is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht, omdat zij de consument niet of onvoldoende...