Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) Een hypotheekadviseur heeft de zorgplicht geschonden door het verhuurverbod niet te melden, oordeelt de Rechtbank Midden-Nederland. Hij draait op voor twee derde van de schade.

De rechtbank: “Als opdrachtnemer/financiëledienstverlener had [gedaagde sub 1] zonder instemming van [eiser sub 1] niet in het aanvraagformulier bij Aegon mogen zetten dat de woning door [eiser sub 1] zelf zou worden bewoond en niet zou worden verhuurd. [Gedaagde sub 1] behoorde te verifiëren of [eiser sub 1] zich realiseerde dat in het aanvraagformulier zou worden vermeld dat [eiser sub 1] de woning zelf zou gaan bewonen en niet zou gaan verhuren. Dat [gedaagde sub 1] dat heeft geverifieerd en die instemming heeft verkregen, heeft [gedaagde sub 1] c.s. niet gesteld en is ook niet gebleken. Het is eerder aannemelijk dat [eiser sub 1] – zoals hij stelt – inderdaad geen concept voor of afschrift van het aanvraagformulier van [gedaagde sub 1] heeft gekregen. [Gedaagde sub 1] c.s. heeft noch in haar conclusie van antwoord noch bij de mondelinge behandeling aangegeven dat zij die verificatie heeft verricht en die instemming heeft verkregen. In het door [gedaagde sub 1] ingevulde begrotingsformulier voor de woning wordt over zelfbewoning of verhuur niet gerept. In de factuur van [gedaagde sub 1] van 13 augustus 2018, waarin de advies- en bemiddelingsdiensten werden afgerekend, staat “zoals gespecificeerd in het adviesrapport en overeengekomen op 23-07-2018”. Echter, [eiser sub 1] stelt dat hij geen enkel adviesrapport heeft ontvangen van [gedaagde sub 1] c.s., [gedaagde sub 1] c.s. heeft daarover niets aangevoerd en op de mondelinge behandeling heeft de advocaat van [gedaagde sub 1] c.s. die stelling niet kunnen weerleggen.

“Kennelijk heeft Aegon haar offerte voor de hypothecaire geldlening aan [gedaagde sub 1] gestuurd en heeft [gedaagde sub 1] die (bij haar op kantoor) aan [eiser sub 1] overhandigd. Als opdrachtnemer/financiëledienstverlener behoorde [gedaagde sub 1] [eiser sub 1] te wijzen op het in artikel 14.1 van de bij de offerte behorende algemene voorwaarden opgenomen verhuurverbod. Echter, dat en op welke wijze dat verhuurverbod met [eiser sub 1] is besproken, heeft [gedaagde sub 1] c.s. niet gesteld laat staan aannemelijk gemaakt. [gedaagde sub 1] c.s. stelt weliswaar dat [eiser sub 1] heeft behoren te beseffen dat verhuur van de [straat 2] zonder uitdrukkelijke instemming van Aegon niet was toegestaan en dat [eiser sub 1] “zonder hierover enige vraag te stellen” de offerte van Aegon heeft aanvaard, maar daarmee ziet [gedaagde sub 1] c.s. over het hoofd dat het juist op haar weg lag om te verifiëren of [eiser sub 1] zich dat inderdaad besefte.

“Daarom concludeert de rechtbank dat [gedaagde sub 1] in haar zorgplicht ten opzichte van [eiser sub 1] tekort is geschoten en dat daardoor een voor financiering van de woning ongeschikte hypothecaire financiering is aangevraagd en verkregen.”

Twee derde

De rechtbank oordeelt wel dat er ook sprake is van eigen schuld aan de kant van [eiser sub 1] , omdat hij de woning zonder toestemming aan derden heeft verhuurd terwijl hij bekend was met de voorwaarden van Aegon. “Maar het tekortschieten van [gedaagde sub 1] weegt zwaarder. Ggedaagde sub 1] heeft [eiser sub 1] onvoldoende geadviseerd en de offerteaanvraag onjuist ingevuld. Ook was de schade van [eiser sub 1] te voorkomen geweest als [gedaagde sub 1] [eiser sub 1] voldoende had gewaarschuwd voor de risico’s, zoals van een opdrachtnemer/financiëledienstverlener mocht worden verwacht. De tekortkomingen van [gedaagde sub 1] wegen twee keer zo zwaar als de eigen fouten van [eiser sub 1] . Feiten of omstandigheden die een billijkheidscorrectie rechtvaardigen zijn gesteld noch gebleken. Daarom komt 2/3 deel van de schade voor rekening van [gedaagde sub 1] . Het resterende deel blijft voor rekening van [eiser sub 1] .”

De totale schade lag rond de 30 mille, maar was op het moment van de uitspraak nog niet definitief vastgesteld.

 

 

 

 

Tussenvonnis. Schending zorgplicht hypotheekadvieskantoor. Hypotheekadviseur zelf is niet aansprakelijk. Eigen schuld hypotheeknemer. Hij heeft de woning zonder toestemming van de hypotheekverstrekker verhuurd, terwijl hij bekend was met de voorwaarden. Partijen mogen zich nog uitlaten over de schade.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de bepaling uit de algemene voorwaarden waarin staat dat HQ Hypotheken 71 bevoegd is om de renteopslag te...

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0004) De consument heeft haar hypothecaire geldlening op advies van de adviseur overgesloten. De consument heeft geklaagd over de bejegening...

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

(Rechtspraak) Aansprakelijkheid van twee ondernemingen voor brandschade aan twee kabels van een hoogspanningsverbinding van TenneT. De ondernemingen zijn tekortgeschoten...

Eigen schuld, dikke bult

Eigen schuld, dikke bult

(Kifid-uitspraak GC 2022-1117) De consumenten stellen dat hun hypotheekaanvraag door toedoen van de adviseur te laat is ingediend. Zij vorderen dat de adviseur hen...

Bank had beleggersprofiel moeten aanpassen wegens werkloosheid

Bank had beleggersprofiel moeten aanpassen wegens werkloosheid

(Kifid-uitspraak GC 2022-1055) Het feit dat de consument in 2012/2013 werkloos werd, had voor de bank aanleiding moeten zijn om te inventariseren of het beleggingsprofiel...

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam volgt een concertorganisator niet in zijn schadeclaim van meer dan zeven miljoen tegen Assurantiegroep Elswout, Klap en Klap...

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

(Rechtspraak) Eiseres zou zich niet tegen het risico op wateraccumulatie hebben verzekerd, ook al zou haar tussenpersoon hebben gewezen op deze mogelijkheid. De...

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

(Kifid-uitspraak GC 2022-1022) De consument stelt dat de adviseur is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht, omdat zij de consument niet of onvoldoende...