AGCS moet alsnog schade van ruim 1,2 miljoen dollar vergoeden

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) Allianz Global Corporate & Speciality moet van het Gerechtshof Amsterdam een door een klant zelf bereikt schikkingsbedrag van ruim 1,2 miljoen dollar vergoeden. Het hof verwerpt hiermee in hoger beroep het eerdere oordeel van de rechtbank.

De kwestie: verzekeraar verleent geen dekking en de verzekerden brengen vervolgens zelf een schikking tot stand met de wederpartij. Zij vorderen van de verzekeraar betaling van een bedrag gelijk aan het schikkingsbedrag, vermeerderd met de kosten van het tot stand brengen van de schikking.

Het hof: “De aanspraak van de verzekerden tot dekking voldeed aan de dekkingsomschrijving, zodat deze was gedekt. Er zijn geen uitsluitingen van toepassing. De verzekeraar kan zich in een dergelijk geval tegenover de verzekerde niet meer beroepen op het ontbreken van aansprakelijkheid jegens de wederpartij, wanneer de verzekerde met inachtneming van de zorgvuldigheid die van hem jegens de verzekeraar mag worden verwacht de schadeafwikkeling zelf ter hand neemt en in dat kader een schikking treft met zijn wederpartij. Alsdan heeft de bereikte schikking te gelden als een verwezenlijking van het risico waartegen de verzekering dekking beoogt te verlenen en is de vraag of een andere strategie wellicht tot een (nog) beter resultaat zou hebben geleid niet meer relevant.”

Cliq c.s. vorderden veroordeling van Allianz tot betaling van een door Cliq c.s. aan Mobile Life betaald schikkingsbedrag van USD 1.255.681,90, onder aftrek van het eigen risico van 25.000 euro en daarnaast een veroordeling tot betaling van USD 61.646,23 als kosten van verweer voor het tot stand brengen van de schikking.

Het hof: “Door de feitelijke weigering om dekking te verlenen en de schadebehandeling op zich te nemen heeft Allianz Cliq c.s. in de positie gebracht dat zij ervan mochten en moesten uitgaan dat zij de mogelijke financiële gevolgen van een eventuele aansprakelijkheid jegens Mobile Life zelf zouden moeten dragen. Het stond Cliq c.s. daarom vrij om de schaderegeling zelf ter hand te nemen en in dat kader een schikking te treffen. Dat leidde niet tot het verlies van het recht om Allianz alsnog tot dekking aan te spreken, mits zij bij het tot stand brengen van de schikking jegens Allianz de zorgvuldigheid zouden betrachtten die van hen als ‘prudent verzekerden’ mocht worden verwacht.”

“Cliq c.s. mochten in beginsel een eigen afweging maken of een schikking in de gegeven omstandigheden verstandig was. Naar het oordeel van het hof konden Cliq c.s. gezien de aansprakelijkstelling voor een bedrag van bijna USD zeven miljoen in de gegeven omstandigheden in redelijkheid tot de conclusie komen dat een schikking voor een bedrag van ongeveer USD 1.25 miljoen te verkiezen was boven het voeren van een kostbare procedure in Amerika met een kans op een negatieve uitkomst.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

Er moet een geldige reden zijn voor wijziging renteopslag

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de bepaling uit de algemene voorwaarden waarin staat dat HQ Hypotheken 71 bevoegd is om de renteopslag te...

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

(Rechtspraak) Aansprakelijkheid van twee ondernemingen voor brandschade aan twee kabels van een hoogspanningsverbinding van TenneT. De ondernemingen zijn tekortgeschoten...

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

Rechtbank verwerpt claim van zeven miljoen na corona-uitsluiting

(Rechtspraak) De Rechtbank Amsterdam volgt een concertorganisator niet in zijn schadeclaim van meer dan zeven miljoen tegen Assurantiegroep Elswout, Klap en Klap...

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

Onverzekerd na instorten dak, adviseur niets te verwijten

(Rechtspraak) Eiseres zou zich niet tegen het risico op wateraccumulatie hebben verzekerd, ook al zou haar tussenpersoon hebben gewezen op deze mogelijkheid. De...

Schrijffout van 2,5 ton, bedankt!

Schrijffout van 2,5 ton, bedankt!

(Rechtspraak) Een administratieve fout kost a.s.r. 250.000 euro. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de eiser niet van het onjuiste bedrag op de levensverzekering...

Kantonrechter: ANWB bezondigt zich aan koppelverkoop

Kantonrechter: ANWB bezondigt zich aan koppelverkoop

(Rechtspraak) Het verplicht stellen van een verzekeringsovereenkomst bij een telefonisch verzoek om pechhulp langs de weg is een oneerlijke handelspraktijk, vindt...

HDI hoeft juridische kosten van ontslagen bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden

HDI hoeft juridische kosten van ontslagen bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden

HDI hoeft de juridische kosten van de twee ontslagen bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie niet te vergoeden. Dat heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam...

Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

Zorgplicht geschonden door niet melden verhuurverbod

(Rechtspraak) Een hypotheekadviseur heeft de zorgplicht geschonden door het verhuurverbod niet te melden, oordeelt de Rechtbank Midden-Nederland. Hij draait op voor...

WAM!

WAM!

(Rechtspraak) Als Allsecur vond dat hij niet verzekerd was wegens wanbetaling, had de verzekeraar ook niet moeten uitkeren aan de benadeelde om vervolgens die uitkering...

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

(Rechtspraak) Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat een ballonvaarder ruim 55.000 euro schadevergoeding moet betalen aan een papegaaienhouder...