Soort AOW verkeerd ingeschat

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2021-0175) De consument heeft zich voor advies bij het verhogen en oversluiten van haar hypothecaire geldlening tot de adviseur gewend. De potentiële geldverstrekker heeft de aanvraag van de consument uiteindelijk afgewezen omdat hij uitgaat van een andere soort AOW-uitkering dan waarmee de adviseur heeft gerekend. De Geschillencommissie oordeelt dat de adviseur (Dethuisadviseur.nl) niet gehandeld heeft zoals van een redelijke handelend en redelijk bekwaam adviseur had mogen worden verwacht. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.

De commissie: “Vast staat dat de adviseur bij zijn berekeningen en bij de hypotheekaanvraag van een te hoge AOW-uitkering is uitgegaan, namelijk de AOW voor alleenwonenden. Hij deed dit omdat de consument en de echtgenoot niet samenwoonden. Maar het was hem gezien de contacten met de consument en de echtgenoot duidelijk dat de consument en de echtgenoot wel gehuwd waren. Dat was ook de reden waarom NIBC bij haar berekeningen uitging van de AOW voor gehuwden. Naar het oordeel van de commissie had de adviseur er niet zonder meer van mogen uitgaan dat de consument AOW voor alleenwonenden zou ontvangen. De commissie oordeelt dat de adviseur zijn zorgplicht tegenover de consument heeft geschonden.

"De consument vordert 2.000 euro voor de tijd die zij heeft besteed aan besprekingen, telefoongesprekken en het verzamelen van gegevens. Dit bedrag komt niet voor vergoeding in aanmerking. De tijd die de consument heeft besteed levert in beginsel geen schade op in de zin dat het vermogen van de consument door die tijdsbesteding is verminderd. Dit kan onder omstandigheden anders zijn, maar dit is niet komen vast te staan. De consument heeft niet gesteld en ook los daarvan is niet gebleken dat de consument in verband met die tijdsbesteding kosten heeft gemaakt of dat zij door die tijdsbesteding inkomsten is misgelopen.

“De consument vordert ook 397 euro aan taxatiekosten. Deze kosten zou de consument niet hebben gemaakt als de adviseur bij zijn berekening niet was uitgegaan van de juiste AOW-uitkering. Als hij was uitgegaan van de AOW voor gehuwden, zou meteen duidelijk zijn geweest dat de door de consument gewenste verhoging van de geldlening niet mogelijk was. Dan zou de consument de taxatie niet hebben laten uitvoeren en dus ook niet de taxatiekosten hebben gemaakt. De adviseur moet deze kosten daarom aan de consument vergoeden.”

Reactie toevoegen

 
Schade niet aannemelijk gemaakt

Schade niet aannemelijk gemaakt

(Kifid-uitspraak GC 2022-1107) In 2021 is de recreatiewoning van de consument verzakt. De schade is door de door de gevolmachtigde ingeschakelde expert vastgesteld...

Consument verzaakte onderzoeksplicht

Consument verzaakte onderzoeksplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-1105) De consument stelt dat ze er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld was aan leningdeel...

"Er stond niet: let op, is niet voor laag geschoolde mensen"

"Er stond niet: let op, is niet voor laag geschoolde mensen"

(Kifid-uitspraak GC 2022-1084) De consument heeft bij de aanvraag van een autoverzekering de vraag naar de hoogst afgeronde opleiding niet naar waarheid beantwoord....

Bank had beleggersprofiel moeten aanpassen wegens werkloosheid

Bank had beleggersprofiel moeten aanpassen wegens werkloosheid

(Kifid-uitspraak GC 2022-1055) Het feit dat de consument in 2012/2013 werkloos werd, had voor de bank aanleiding moeten zijn om te inventariseren of het beleggingsprofiel...

Kifid laat Waarborgfonds incidentenregistraties doorhalen

Kifid laat Waarborgfonds incidentenregistraties doorhalen

(Kifid-uitspraak GC 2022-1047) De Geschillencommissie is van oordeel dat het Waarborgfonds niet bewezen heeft dat de consument heeft gefraudeerd. De incidentenregistraties...

Leren van Kifid-uitspraken (VVP 06-2022)

Leren van Kifid-uitspraken (VVP 06-2022)

(Leren van Kifid-uitspraken, Ken je vak! VVP 06-2022) PRIVACY – De consument heeft met een beroep op het recht op vergetelheid gevorderd dat haar hele dossier...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken (VVP 06-2022)

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, Ken je vak! VVP 06-2022) Vaktermen kunnen bij consumenten makkelijk tot misverstanden leiden. Voor de adviseur reden om deze...

Uitvoerder rechtsbijstand verzuimde geschillenregeling aan te bieden

Uitvoerder rechtsbijstand verzuimde geschillenregeling aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2022-1034) De consument vordert vergoeding van de gemaakte advocaatkosten. De Geschillencommissie is van oordeel dat de uitvoerder toerekenbaar...

Schade door in panieksituatie kraan niet dicht te draaien onvoorzien

Schade door in panieksituatie kraan niet dicht te draaien onvoorzien

(Kifid-uitspraak GC 2022-1016) De verzekeraar weigert de waterschade aan de inboedel uit te keren, omdat er geen sprake is van een andere van buiten komende schadeoorzaak,...

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

Adviseur moet wijzen op gevolgen laten verlopen ontbindingsmogelijkheid

(Kifid-uitspraak GC 2022-1022) De consument stelt dat de adviseur is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht, omdat zij de consument niet of onvoldoende...