Toebrengen letsel evident niet gebruikelijke functie motorrijtuig

Rechtershamer 2 via Pixabay

(Rechtspraak) Bestuurder heeft auto verlaten. In auto is ander gestapt die bestuurder heeft overreden. Bestuurder doet beroep op dekking onder WAM-verzekering.

Het oordeel van de Rechtbank Rotterdam: “Voorop wordt gesteld dat de WAM blijkens de considerans van die wet tot doel heeft de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen te regelen. Ingevolge artikel 3 WAM dient deze aansprakelijkheidsverzekering dekking te bieden tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan geven. Onder deelneming aan het verkeer wordt verstaan elk gebruik van het motorrijtuig dat overeenstemt met de gebruikelijke functie daarvan (vgl. HvJ EU 4 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2146).

“Derhalve dient de vraag beantwoord te worden of het gebruik van de auto door [naam 2] op 10 augustus 2012 overeenstemt met de gebruikelijke functie van een motorrijtuig. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. De auto is, zoals Amlin ook heeft aangevoerd, in de eerste plaats gebruikt als (willekeurig) voorwerp om [naam verzoeker] letsel mee toe te brengen. In dit geval is de auto gelijk te stellen aan enig ander voorwerp dat geschikt is om letsel toe te brengen. Dat [naam 2] zich daarbij ook met de auto (deels) over de weg heeft verplaatst is een toevallige bijkomstigheid. Het toebrengen van letsel is evident niet de gebruikelijke functie van een het motorrijtuig. Daarmee is er dus geen sprake van aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan geven. Om die reden valt dit ongeval niet onder de dekking van een verzekering die ingevolge de WAM is afgesloten. Dit betekent dat Amlin niet aansprakelijk is voor de door [naam verzoeker] geleden schade.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

(Rechtspraak) Verzekerde moet bewijzen dat de brand in zijn cafetaria niet is vergroot door het niet naleven van de schoonmaakclausule in de polis. Dat bewijs volgt...

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met...

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

Snapchat-filmpje kan ABN Amro niet baten

(Rechtspraak) De kantonrechter passeert de stelling van ABN Amro dat een Snapchat-filmpje verdacht is omdat uitgerekend gefilmd is dat de auto voor het laatst voor...

Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

(Rechtspraak) De vraag ligt voor of Financial Fit haar volmacht heeft overschreden toen zij in 2018 met gebruikmaking van de volmacht een verzekeringsovereenkomst...

Assurantiekantoor moet uitkering ongevallenpolis doorgeven aan werknemer

Assurantiekantoor moet uitkering ongevallenpolis doorgeven aan werknemer

(Rechtspraak) Assurantiekantoor van 1887 moet de uitkering op de ongevallenpolis wegens blijvende invaliditeit doorbetalen aan de getroffen werknemer. Het feit dat...

Verzekeringnemer ten onrechte gemeld bij fraudeloket

Verzekeringnemer ten onrechte gemeld bij fraudeloket

(Rechtspraak) ABN Amro Schadeverzekeringen heeft in 2006 onrechtmatig gehandeld jegens een verzekeringnemer door zijn gegevens bij het fraudeloket van het Verbond...

Eindvonnis kantonrechter: ANWB mag geen verzekering eisen bij verzoek om pechhulp

Eindvonnis kantonrechter: ANWB mag geen verzekering eisen bij verzoek om pechhulp

(Rechtspraak) Vanwege een niet toegestane koppelverkoop vernietigt de kantonrechter de verzekeringsovereenkomst tussen ANWB en een automobilist die met pech langs...

Slechts één offerte met premiestijging tachtig procent is schending zorgplicht

Slechts één offerte met premiestijging tachtig procent is schending zorgplicht

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat Finn is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen als tussenpersoon. Omdat Finn al...

Adviseur verzuimde autocrosser te wijzen op dekkingsuitsluitting

Adviseur verzuimde autocrosser te wijzen op dekkingsuitsluitting

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het oordeel dat de adviseur verzuimde er op te wijzen dat er bij een autocrossongeval geen dekking is op de AOV. Het Gerechtshof...

Majoreren komt verzekeringnemer duur te staan

Majoreren komt verzekeringnemer duur te staan

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hof vindt voldoende aannemelijk dat verzekeringnemer na een stormschade opzettelijk ten onrechte de kosten van een...