Kifid past leer van de kansschade toe

Euro's 50 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0609) De consument heeft zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling bij het verkrijgen van een financiering voor een nieuwbouwwoning. De financiering is tot stand gekomen, maar de consument heeft zich bij Kifid beklaagd over het adviestraject en gesteld dat de adviseur niet voortvarend heeft gehandeld waardoor zij extra kosten heeft moeten maken. De Geschillencommissie is voor de beoordeling uitgegaan van het leerstuk van de kansschade. De vordering van de consument is gedeeltelijk toegewezen. Daarnaast heeft de commissie geoordeeld over het klachtonderdeel van de consument dat ziet op de verbindendheid van de uitspraak voor de adviseur (Midden Brabant Advies).

De commissie is van oordeel dat de leer van de kansschade “een oplossing biedt in deze situatie waarin onzekerheid bestaat over de vraag of een op zichzelf vaststaande tekortkoming schade heeft veroorzaakt. Het is onzeker of en in hoeverre het verschuldigd zijn van de grondrente door de consument achterwege zou zijn gebleven indien de adviseur de brief van de geldverstrekker van 3 augustus 2020 tijdig aan de consument had doorgestuurd. Dit is mede afhankelijk van een tijdige beoordeling door degeldverstrekker en het maken van een afspraak met de notaris. Voor de commissie staat wel voldoende vast dat de gedragingen van de adviseur invloed hebben gehad op het komen tot een beter resultaat voor de consument." (De commissie merkt daarbij wel op dat de consument de adviseur niet in kennis heeft gesteld van de brief die zij op 28 augustus 2020 heeft ontvangen van de aannemer over de uiterste datum van passeren van 14 september 2020.)

De commissie "acht de kans dat het tijdig doorsturen van de brief van de geldverstrekker door de adviseur aan de consument had geleid tot het tijdig passeren bij de notaris op 50 procent. De vordering van de consument dient dus gedeeltelijk te worden toegewezen wat neerkomt op een vergoeding door de adviseur van 372,16 euro”.

Geen bindende uitspraak

Ten aanzien van het geschil over de verbindendheid van deze uitspraak oordeelt de commissie als volgt: “De uitspraak van Kifid kan alleen bindend zijn voor partijen als partijen vooraf zijn geïnformeerd over het bindende karakter van de beslissing en zij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd. De adviseur is, en was ten tijde van de klacht, niet-bindend aangesloten bij Kifid. Zonder een bindende aansluiting, en zonder dat de adviseur op grond van artikel 28.3 van het reglement eenmalig kiest voor verbindendheid van de uitspraak, kan Kifid geen bindende uitspraak doen. Deze uitspraak is dan ook niet-bindend.

“De commissie wenst op te merken dat zij vindt dat de adviseur bij de consument het vertrouwen heeft gewekt dat hij zich zal houden aan de uitspraak van Kifid en dat de commissie er, mede gelet op het eerdere voorstel van de adviseur richting de consument om tot een minnelijke oplossing te komen, op vertrouwt dat de uitspraak door de adviseur zal worden nageleefd.”

Reactie toevoegen

 
Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0208) Volgens de consumenten is hun waterschade door extreme neerslag niet tijdig en eerlijk afgehandeld door de expert (Crawford) die de...

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...