Adviseur moet wijzen op mogelijkheid tussentijdse hertaxatie

Horloge via Pixabay

(Rechtspraak) Het niet tussentijds adviseren om de horlogeverzameling te laten hertaxeren, komt Aon duur te staan. De Rechtbank Rotterdam laat Aon de helft (32.350 euro) vergoeden van de schade ontstaan door onderverzekering.

De rechtbank: “De concrete omstandigheden brengen in het onderhavige geval mee dat Aon uit hoofde van haar zorgplicht Xelat tussentijds tenminste éénmaal had moeten waarschuwen voor een mogelijk risico van onderverzekering. De omstandigheden gaven daar aanleiding toe, nu er naar eigen zeggen van Aon in 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 en 2019 (nog vóór de diefstal) nieuwe polisbladen zijn opgesteld en het verzekerde bedrag voor de horloges in al die polisbladen steeds gelijk is gebleven. Dit had Aon moeten opvallen en het mag van Aon als assurantietussenpersoon worden gevergd dat zij, ondanks het door Aon gestelde gebruik dat Xelat zelf voor (her)taxaties zorg droeg, Xelat tenminste éénmaal op de mogelijkheid van tussentijdse hertaxatie van de horlogeverzameling had gewezen. Op zijn minst had Aon Xelat ook in overweging kunnen geven dat zij de termijn van acht jaren die gelegen waren tussen de taxatie van 2003 en die van 2011 zou verkorten naar een aanzienlijk kortere termijn, gelet ook op het feit dat kostbaarhedenverzekeringen een beperktere geldigheidstermijn - van meestal rond de drie jaar - plegen toe te kennen aan uitgevoerde vóórtaxaties. Dat dit in de onderhavige polis niet het geval was, doet daaraan niet af. Het geven van een algemeen verzekeringsadvies als hiervoor bedoeld ligt bij uitstek op het terrein van een assurantietussenpersoon en daarvoor is geen specifieke kennis van de verzekerde kostbaarheden vereist."

Nieuw verstrekte polisbladen niet gelezen

“Dat Xelat (in de persoon van [naam 2]) de nieuw verstrekte polisbladen niet heeft gelezen, is een omstandigheid die aan haar kan worden toegerekend. Omdat de schade wegens onderverzekering daar mede het gevolg van is, ziet de rechtbank op de voet van artikel 6:101 lid 1 BW aanleiding om de vergoedingsplicht van Aon te verminderen door de schade over Aon en Xelat te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Naar het oordeel van de rechtbank kan de oorzaak van de door Xelat geleden schade voor 50 procent aan haarzelf worden toegerekend. Om die reden zal de schadevergoedingsplicht van Aon met 50 procent worden verminderd.

“Op grond van de rapporten van [naam 1] staat vast dat de waarde van de gestolen horloges op 27 augustus 2011 457.480 euro bedroeg en dat die waarde op 8 april 2020 is gestegen tot een bedrag van 569.580 euro (exclusief de vier nieuw aangeschafte horloges). Ervan uitgaande dat zich in de periode van augustus 2011 tot april 2020 een gestage, evenredige prijsstijging heeft voorgedaan, schat de rechtbank de waarde van de gestolen horloges in augustus 2016 op 523.000 euro. De schade als gevolg van onderverzekering bedraagt daarmee in beginsel dus 65.520 euro (523.000 - 457.480 euro).

“Xelat heeft erkend dat een hogere verzekerde som ook tot een hogere premie zou hebben geleid. Verder heeft Xelat niet betwist dat de jaarpremie vier promille van de verzekerde waarde bedraagt. Uitgaande van de hierboven geschatte waarde van 523.000 euro, betekent dit dat Xelat in ieder geval vanaf augustus 2016 tot aan het moment van de diefstal in juli 2019 een bedrag van ruim 786 euro (vier promille van 65.520 euro × drie jaar) aan meerpremies heeft bespaard. Dit strekt in mindering op de door haar geleden schade.

“Aldus wordt de schade als gevolg van onderverzekering geschat op - afgerond - 64.700 euro. Nu de schadevergoedingsplicht van Aon op de voet van artikel 6:101 BW met 50 procent dient te worden verminderd, zal Aon worden veroordeeld om aan Xelat een bedrag van 32.350 euro aan schadevergoeding te betalen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur had initiatief moeten nemen voor dekkingscontrole tegen onderverzekering

Adviseur had initiatief moeten nemen voor dekkingscontrole tegen onderverzekering

(Rechtspraak) Niet wijzen op het gevaar van onderverzekering en niet de in het serviceabonnement toegezegde (jaarlijkse) dekkingscheck uitvoeren, maken de adviseur...

Chubb hoeft kaasschade van 225 mille niet te vergoeden

Chubb hoeft kaasschade van 225 mille niet te vergoeden

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep hoeft Chubb voor 225.00 euro aan verloren gegane kaas niet te vergoeden. Dat de kaas door een fake koper werd ingepikt, valt niet...

Tegeltjeswijsheid...

Tegeltjeswijsheid...

(Rechtspraak) Anders dan Aegon meent, is een tegel die deel uitmaakt van de wand van een al bestaande woning doorgaans niet eenvoudig te vervangen door aankoop van...

Tussenpersoon hoefde niet bedacht te zijn op onderverzekering

Tussenpersoon hoefde niet bedacht te zijn op onderverzekering

(Rechtspraak) Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch volgt de glastuinbouwer niet die meende Rabobank Peelland Zuid voor meer rechtsbijstanddekking had moeten zorgen....

Zelfs geen pleister op de wonde...

Zelfs geen pleister op de wonde...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0789) De consument is van mening dat Aon de zorgplicht heeft geschonden door zijn internationale ziektekostenverzekering op te zeggen. De...

Adviseur hoeft niet proactief te reageren bij echtscheiding of faillissement

Adviseur hoeft niet proactief te reageren bij echtscheiding of faillissement

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon die in algemene zin van gewijzigde persoonlijke omstandigheden van een verzekeringsnemer kennis neemt – zoals een...

Honden vijf meter verderop uitlaten is auto achterlaten

Honden vijf meter verderop uitlaten is auto achterlaten

(Rechtspraak) Een consument vordert een uitkering van schade als gevolg van diefstal bij een tankstation bij Milaan van een tas uit zijn auto. De consument heeft...

Wind niet mee…

Wind niet mee…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0759) Door een fraudeur is het rekeningnummer van de tegenrekening van de consument bij Meewind gewijzigd, waardoor de verkoopopbrengst...

Adviseur moet bij forse premiestijging verder kijken dan eigen aanbod

Adviseur moet bij forse premiestijging verder kijken dan eigen aanbod

De Rechtbank Midden-Nederland laat een tussenpersoon het premieverschil van 43.391,44 euro vergoeden tussen een aanzienlijk goedkopere bedrijfswagenpark-verzekering...

Univé Rechtshulp moet bij Kifid getroffen regeling alsnog nakomen

Univé Rechtshulp moet bij Kifid getroffen regeling alsnog nakomen

Een geschil over de nakoming van een bij Kifid overeengekomen regeling is door de voorzieningenrechter toegewezen. Eisende partij is voor rechtsbijstand verzekerd...